18 czerwiec, wtorek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Informacja na temat podwyżki opłat za ciepło od lutego 2023r

W związku z tym, że w ostatnim czasie drastycznie rosną ceny za dostarczanie ciepła do budynków spółdzielni zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia już od lutego 2023 znaczących podwyżek opłat zarówno zaliczki na cele centralnego ogrzewania jak i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podwyżka dotyczy wszystkich budynków w naszej spółdzielni, jednak jej wysokość jest uzależniona od aktualnych taryf ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Koszty zakupu ciepła to suma kosztów stałych związanych z zamówioną mocą (koszty te ponoszone są przez 12 miesięcy w roku) oraz kosztów zmiennych ustalanych odrębnie dla każdego budynku na podstawie zużycia wskazanego przez licznik ciepła (koszty te występują w okresie trwania sezonu grzewczego). Mieszkańcy wnoszą zaliczki przez okres 12 miesięcy w roku. Zgodnie z ustawą i regulaminem rozliczania ciepła wysokość zaliczek na pokrycie kosztów ogrzewania lokalu wyliczana jest na podstawie średniego zużycia ciepła z lat ubiegłych oraz aktualnych cen i prognozowanego ich wzrostu.
W miesiącu lutym otrzymają Państwo rozliczenie ciepła za rok 2022. Wyniki na cieple za rok 2022 były głównie uzależnione od wielkości zmian cen, które następowały w roku 2022 na poszczególnych osiedlach a także wysokości zaliczek uiszczanych przez mieszkańców w tym czasie.

Jak zmieniały się w ostatnim okresie ceny ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki w taryfach dostawcy ciepła podajemy na poniższych przykładach.
Dla budynków przy ul. Bocznej w Niedobczycach w samym tylko roku 2022 nastąpił wzrost ceny o 36,7 procent dla MW(opłata stała) i 38,6 procent dla GJ(opłata zmienna). W tym samym czasie wysokość zaliczki wzrosła (np. dla budynku Boczna 15) z 5,16 zł/m² do 5,66 zł/m² czyli tylko o 9,7 procenta. Ceny zaczęły już drastycznie rosnąć jednak od sierpnia 2021 r, do dzisiaj cena za GJ wzrosła od tego czasu o 69 procent, a za MW o 62 procent. To spowodowało po pierwsze wystąpienie dopłaty do ciepła za 2022 ale także konieczność podjęcia decyzji o wysokiej podwyżce zaliczek w roku 2023.
Dla budynków na ulicy Chwałowickiej wzrost cen w roku 2022 wynosił 37 procent dla MW i 38,6 procent dla GJ.
W roku 2022 dla budynków zlokalizowanych w Rybniku centrum i w Niedobczycach zmiany taryfy ciepła URE wprowadził w styczniu, marcu, maju, lipcu, sierpniu i w październiku. Czyli podwyżki następowały średnio co drugi miesiąc (!).
W Wodzisławiu Śl. w 2022r ceny rosły w maju a następnie w sierpniu w którym cena opłaty zmiennej za GJ wzrosła aż o 62 procent.
W Jastrzębiu-Zdroju podwyżki następowały w marcu, maju, sierpniu, przy czym dwie pierwsze były niskie natomiast w sierpniu wzrost ceny za MW wyniósł w zależności od osiedla od 16,5 do 20,5 procent a wzrost ceny za GJ wyniósł od 45,3 do 55 procent.
Z powodu tego, że w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju najwyższe wzrosty cen następowały dopiero w drugiej połowie 2022 roku wyniki na c.o. w tych miastach są porównywalnie lepsze niż w przypadku Rybnika centrum czy Niedobczyc, gdzie podwyżki były systematyczne, przez cały 2022 rok.
W Jastrzębiu-Zdroju jednak od stycznia 2023 nastąpił kolejny duży wzrost zarówno cen zarówno opłat za GJ jak i za MW od 16 do 20 procent co ma znaczący wpływ na ustalenie wyższej wysokości zaliczki na cele c.o. na rok 2023.
Zdecydowanie najniższe podwyżki cen miały miejscu na osiedlu Boguszowice i wyniosły około 17-20 procent. To spowodowało, że na tym osiedlu wystąpiły zwroty na c.o. a podwyżki na rok 2023 są najniższe.

Jedynym elementem, który łagodził wysokość podwyżek cen w roku 2022 było obniżenie stawki VAT z 23 na 5 procent. Od 1 stycznia 2023 niestety rząd zrezygnował z niskiej stawki VAT, która powróciła do poprzedniego poziomu tj. 23 procent. Sam ten fakt powoduje wzrost kosztów na 2023 rok o 18 procent w stosunku do roku 2022. Spółdzielnia wprowadzała poprzednio podwyżki wysokości zaliczek na c.o. w różnych terminach, dla części budynków było to np. we wrześniu 2022 a dla części budynków ostatnia podwyżka była jeszcze w 2021 roku. W związku z tym aktualne ceny nie obejmowały ostatnich podwyżek cen dostawców ciepła. Dlatego już w lutym konieczne jest wprowadzenie dużej podwyżki, która pokryje wzrost cen a także wzrost podatku VAT. Podwyżki są zróżnicowane, najniższe na osiedlu w Boguszowicach maksymalnie do 20 procent, w Wodzisławiu do 32 procent, w Niedobczycach do 47 procent, w Rybniku centrum do 40 procent a w Jastrzębiu-Zdroju do 57 procent.

Temat na który musimy zwrócić Państwa uwagę jest pogłębiająca się różnica cen nie tylko pomiędzy poszczególnymi miastami ale nawet w ramach tego samego miasta, gdzie drastyczne różnice cen są już nawet dla poszczególnych osiedli. I tak np. w taryfie URE dla budynków w Boguszowicach aktualna cena wynosi 77,92 zł/GJ a dla Chwałowickiej jest ona wyższa o 48,4 procent (!) i wynosi 115,67 zł/GJ. Tak duża różnica wydaje się absurdalna i jednocześnie powoduje, że jakiekolwiek porównywanie opłat dla poszczególnych budynków staje się obecnie bezcelowe.

W związku z tym, że rosną ceny za MW i GJ, na podstawie których ustalane są również zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody to od 1 lutego zmuszeni jesteśmy także do dużego wzrostu opłat za zużycie ciepłej wody. Podobnie jak w przypadku zaliczki na c.o. podwyżka jest zróżnicowana i wynosi 15 procent dla Jastrzębia-Zdroju (tutaj stawka była znacznie podwyższona już w roku 2022r do kwoty 44,46 zł/m³), nieco więcej tj. 22-29 procent dla Boguszowic, natomiast najwyższe wzrosty opłat są w Niedobczycach i centrum Rybnika, gdzie wynoszą nawet do 46 procent. Wzrosty opłat za ciepło dotyczącą całego kraju.

Należy dodać, że zgodnie z ustawą z września 2022r maksymalna cena wytwarzania ciepła w przypadku, gdy energię dostarcza ciepłownia węglowa wynosi 103 zł netto za GJ (czyli obecnie 126,69 zł brutto) i w żadnej z taryf obowiązujących dla naszej spółdzielni cena ta nie jest przekroczona, dlatego nie będzie obniżek cen z tego powodu. W dniu 26 stycznia 2023r Sejm przegłosował zmiany do tej ustawy przewidujące, że wzrost ceny ciepła od dnia 30 września 2022 nie może być wyższy niż 40 procent. Jeśli jednak nawet ustawa w tej treści wejdzie w życie to również nie będzie miała wpływu na nasze koszty, ponieważ największy wzrost cen nastąpił w sierpniu 2022 roku, a od września 2022 wzrost ten nigdzie już nie przekroczył 40 procent. Należy podkreślić, że ustawa ogranicza wzrost cen dostawcy ciepła, ale nie ogranicza zmian wysokości zaliczek na c.o, które uzależnione są nie tylko od aktualnych cen dostawcy, ale też od wysokości poprzedniej stawki czy prognozowanego zużycia ciepła, dlatego wzrost wysokości zaliczek dla części budynków przekracza 40 procent.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Państwa wysokość podwyżek zaliczek będzie szokująca, niestety Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wysokość cen ciepła. Są one wprowadzane decyzją Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie na podstawie przedstawianej przez przedsiębiorstwa energetyczne kalkulacji cen. Również ustawowe ograniczenia, wprowadzane przez rząd i sejm, zarówno dotyczące wielkości zmiany cen ciepła jak i maksymalnej jej wysokości nie mają obecnie żadnego wpływy na ceny obowiązujące dla naszej Spółdzielni.

 

Zarząd GSBM