26 luty, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2022 - malowanie klatek schodowych Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
- Rybnik, ul. Wiertnicza 44 i 46 (piwnice),
- Rybnik, ul. Związkowa 30 (piwnice),
- Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 106, 108 i 110 (klatki schodowe),
- Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 112 i 114 (piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28CD (klatki schodowe),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 34 (klatki schodowe + piwnice).
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 11.05.2022 r., do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.05.2022 r., o godz. 9:30, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.