22 kwiecień, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2023 - roboty brukarskie Jastrzębie - Zdrój, Rybnik

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadań:
Roboty brukarskie na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku Centrum:
Zadanie nr 1 - Remont chodnika wraz ze schodami terenowymi na wysokości budynku przy ul. Karłowicza 2 i dojścia od budynku przy ul. Karłowicza 2 A do ul. PCK. Zadanie nr 2 - Remont schodów terenowych przy budynku mieszkalnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 i Boża Góra Prawa 28AB/28EF.
Zadanie nr 3 - Roboty brukarskie przed wejściami głównymi do budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa nr 26, 26AB, 26EF.
Zadanie nr 4 - Przygotowanie placu gospodarczego pod kontenery na odpady segregowane na os. Boża Góra Prawa.
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 10.05.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.05.2023 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.