Przetarg - budowa i remont drogi osiedlowej, uszczelnienie złącz na budynku, roboty elewacyjne

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1.Wykonanie drogi osiedlowej  oraz remontu cząstkowego nawierzchni  - ul. Karłowicza 2,2A,2B,2C w Rybniku.

2.Uszczelnienie złącz  międzypłytowych na  budynkach  mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju, w ilości  1134 mb.

3.Przekładka i uzupełnienie ubytków opaski wokół budynków, uzupełnienie ubytków cokołu, malowanie wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynkach położonych w Jastrzębiu-Zdroju:

a/Bogoczowiec 4 G, 4 OP

b/Boża Góra Prawa 26, 26 AB, 26 CD,  28 CD, 28 EF,  28 GH.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 06.05.2015 r., do godz. 14:00.

Dla każdego  zakresu robót należy wpłacić wadium w wysokości: 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  07.05.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

Przetarg - roboty dekarskie, remonty elewacji i balkonów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1. Remont ścian szczytowych wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku - Niedobczycach  przy ul. Bocznej 15.

2. Remont balkonów  budynków  mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju przy  ul. 11 Listopada 7, 7A i 13A – 8 szt.

3. Dekarsko-blacharskich na budynkach  w Rybniku przy ul. Paderewskiego 46 BC i 48 BC.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44-300 Wodzisław Śl.,  w terminie do dnia 17.03.2015 r., do godz. 1400.

Wadium w wysokości: 3.000,00 zł. za zakres robót ujęty w pkt 1,  należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.03.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg na koszenie trawników

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na:

1.  2-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Rybnik  Niedobczyce -  pow. terenów  zielonych  15.323,61 m2

- Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Wrzesnia) – pow. terenów zielonych  13.981,86 m2,

- Jastrzębie-Zdrój – pow. terenów zielonych 44.824,00 m2

2.  1-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Wodzisław Śl. oś. 26 Marca  -  pow.  terenów zielonych  1.822,85 m2, 

3.  3-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Rybnik Boguszowice -  pow. terenów zielonych   32.938,00 m2,

 

Prosimy o podanie ceny netto za 1 m2 za jednokrotne koszenie terenów zielonych na osiedlach:

- w Rybniku Niedobczycach,  Rybniku Centrum, Jastrzębiu-Zdroju - przy założeniu dwukrotnego  koszenia,

- w Wodzisławiu Śl.,  - przy założeniu jednego koszenia,

- w Rybniku Boguszowicach -  przy założeniu trzech koszeń. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym  skontaktowaniu  się  z  administracjami  osiedli:

- Rybnik Boguszowice  tel.  32 421 80 18,

- Rybnik Niedobczyce  + Wodzisław  tel. 32 422 77 72,

- Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48,

- Jastrzębie-Zdrój  tel.  32 473 44 70 lub 32 473 41 70.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 10.03.2015 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.03.2015 r. o godz. 900 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg - roboty elektryczne, brukarskie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1.Modernizację rozdzielni w budynkach na osiedlach w Jastrzębiu Zdroju.
-Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 13A, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF,
-Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 48, 50, 66, 68.
2.Pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz pomiary instalacji odgromowej:
a.pomiary elektryczne w 12 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl. Razem: 300 lokali + 19 tablic głównych i 5 podtablic,
b.pomiary instalacji odgromowej na 14 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl., w ilości – 4.325,91 m2.
3.Wykonanie chodników i schodów na osiedlach w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju.
-Rybnik, ul. Boczna 11-15 - chodniki, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 28G
- schody.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 17.02.2014 r., do godz. 1400. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.02.2014 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Strona 5 z 6