Przetarg - roboty elektryczne(Jastrzębie-Zdrój), modernizacja instalacji c.o.(Rybnik)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 

1.Roboty elektryczne w zasobach Spółdzielni:

    a.modernizacja rozdzielni w budynkach  na  osiedlach  w  Jastrzębiu  Zdroju.

      - Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7, 7A,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26GH, 26IJ, 28AB,

      -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 70, 72.

    b.wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz wykonanie pomiarów instalacji odgromowej:

      -pomiary elektryczne w 13 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju. Razem: 248 lokali + 20 tablic głównych i  4  podtablice,

      -pomiary instalacji odgromowej na 5 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum i Jastrzębiu-Zdroju, w  ilości –  2.068,29 m2.

 

2. Modernizacja i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żołnierzy Września 3 w  Rybniku.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowanymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia,  w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  01.03.2016 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1 i 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - koszenie trawy 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na:

1.1-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

  -  Rybnik Boguszowice -  pow. terenów zielonych - 32.938,00 m2,

2. 2-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

  -  Rybnik  Niedobczyce -  pow. terenów  zielonych - 15.323,61 m2,

  -  Wodzisław Śl. -  pow. terenów  zielonych - 1.822,85 m2,

  -  Jastrzębie Zdrój -  pow.  terenów zielonych - 44.824,00 m2, 

  -  Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Września) - pow. terenów zielonych ok.  13.981,86 m2,

 

Prosimy o podanie ceny netto za 1m2,  za jednokrotne koszenie terenów zielonych na osiedlach:

  -  w Rybniku Boguszowicach,  przy założeniu jednego koszenia,

  -  w Rybniku Niedobczycach, Rybniku Centrum, Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu Zdroju, przy  założeniu dwóch koszeń.

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym  skontaktowaniu  się  z  administracjami  osiedli:

  -  Rybnik Boguszowice  tel.  32 421 80 18,

  -  Rybnik Niedobczyce i Wodzisław Śl.  tel. 32 422 77 72,

  -  Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48,

  -  Jastrzębie Zdrój  tel.  32 473 44 70 lub 32 473 41 70.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 01.03.2016  r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.03.2016 r. o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - wiatrołapy, zabezpieczenie ścian szczytowych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie niżej wymienionych robót :

1.Remont wiatrołapów wejść głównych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu.

2.Zabezpieczenie ścian szczytowych budynków  przy ul. Bogoczowiec 4 B i 4 R  w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w terminie do dnia   02.06.2015 r., do godz. 1400.

Wymagane wadium za zakres robót ujęty w pkt 1 w wysokości 5.000,00 zł  oraz za zakres robót ujęty w pkt 2 w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  03.06.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg - budowa i remont drogi osiedlowej, uszczelnienie złącz na budynku, roboty elewacyjne

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1.Wykonanie drogi osiedlowej  oraz remontu cząstkowego nawierzchni  - ul. Karłowicza 2,2A,2B,2C w Rybniku.

2.Uszczelnienie złącz  międzypłytowych na  budynkach  mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju, w ilości  1134 mb.

3.Przekładka i uzupełnienie ubytków opaski wokół budynków, uzupełnienie ubytków cokołu, malowanie wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynkach położonych w Jastrzębiu-Zdroju:

a/Bogoczowiec 4 G, 4 OP

b/Boża Góra Prawa 26, 26 AB, 26 CD,  28 CD, 28 EF,  28 GH.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 06.05.2015 r., do godz. 14:00.

Dla każdego  zakresu robót należy wpłacić wadium w wysokości: 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  07.05.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

Strona 13 z 15