Przeterg 21 luty 2017- roboty budowlane: remont elewacji, remont wiatrołapów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1.Remont ścian szczytowych wraz z dociepleniem oraz remont i malowanie loggii budynku mieszkalnego przy ul.  Bocznej  13 w  Rybniku Niedobczycach. 

2.Remont elewacji (malowanie + naprawa podłoża) w budynkach mieszkalnych w  Rybniku  Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 46AB i ul. Armii Ludowej 25ABCD, 35CD w  Rybniku Boguszowicach.

3.Remont wiatrołapów na osiedlu Bogoczowiec w  Jastrzębiu  Zdr. w zakresie: 

  - dla budynków Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF - wyburzenia  wiatrołapów  i  wykonania zadaszenia nad wejściami głównymi do budynków,

  - dla budynków Bogoczowiec 4G, 4HI, 4JK, 4LŁ, 4MN, 4OP, 4R, 4S, 4T, 4U - remontu istniejących wiatrołapów.

Termin realizacji zamówień: 31.08.2017 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 20.02.2017 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2, 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.02.2017 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2- godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W celu zapoznania się z zakresem robót poniżej publikujemy specyfikacje bez projektów umów.

Przetarg - remont elewacji, loggi w budynku Kiliński 21 w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Kilińskiego 21AB w Rybniku, na podstawie projektu technicznego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  24.05.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 4.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - remont balkony, loggie, elewacje, rynny

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Roboty remontowe budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju

  a.remont ścian balkonowych – loggii oraz przodów balustrad balkonów budynków mieszkalnych  w  Jastrzębiu-Zdroju:

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF  - ok. 660 m2,

     -Jastrzębie-Zdrój,  ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26CD - ok. 440 m2.

  b.remont cokołu i opaski przy budynku mieszkalnym na ul. Boża Góra Prawa 28AB w  Jastrzębiu-Zdroju.

 

2.Remont loggii   w  n/wym. budynkach mieszkalnych:

  - Rybnik, ul. Związkowa 30,

  - Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48.

 

3.Wymiana orynnowania budynku przy ul. Paderewskiego 46BC.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia  05.04.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1 i zakres nr 2 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.04.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg - malowanie klatek, roboty brukarskie, uszczelnienie złącz na elewacji

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

1.Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

  a.malowanie klatek  schodowych: 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4G – 1 klatka,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68  – 2 klatki,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF – 2 klatki.

      

  b.malowanie korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz pomieszczeń przyłączy i rezerwowych:

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, 4LŁ,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4R, 4S, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 66-68, 

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 44-46,

    -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 20, 22.

 

2.Wykonanie remontu parkingu (250,00 m2) wraz z chodnikiem (30,00 m2) przy budynku  11 Listopada 13A w Jastrzębiu-Zdroju.

 

3.Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 2.057,50 mb.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 15.03.2016 r., do godz. 14.00.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.03.2016 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 3 z 6