29 lipiec, czwartek, 2021

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2019 - remont wejść do budynków, remont balkonów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1. Remont wiatrołapów wejść głównych do budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej 11, 13 i 15 w Rybniku.  

2. *  Remont balkonów budynków mieszkalnych przy:

      - ul. Karłowicza 2 i 2C w  Rybniku” - 21 szt.,

      - ul. 11 Listopada 7, 7A, 11, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju – 14 szt.

        *  Remont loggii budynków mieszkalnych przy:

      - ul. Wrębowej 14 w Rybniku - 40 szt.,

      - ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt.,

      - ul. Związkowej 30 w Rybniku – 15 szt., + remont pokrycia daszków,

      - ul.  Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt. + wymiana okienek piwnicznych, remont cokołu, wymiana opaski.

 

Termin zakończenia robót:  31.10.2019 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 31.01.2019 r.,  do  godz.  13:00.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 2.000,00 zł.,  za zakres  robót ujęty  w pkt. 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.02.2019 r., poz. 1 – godz. 900, poz. 2 – godz. 930, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.