07 lipiec, wtorek, 2020

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetargi 2019 - termomodernizacja, malowanie klatek, roboty dekarskie, elewacje, remont balkonów, wiatrołapów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych: - Jastrzębie Zdrój, ul. Bogoczowiec 4EF – (2 klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26IJ – (2 klatki schodowe).
2. Remont dachów na budynkach mieszkalnych: - Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4JK, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 34, o pow. 306 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 36-38, o pow. 324 m2, - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 70-72, o pow. 324 m2.
3. Remont elewacji w budynkach mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 42AB i ul. Jana Karskiego 23CD, 31DE.
4. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Chwałowickiej 27, 29 i 33 w Rybniku.
5. Remont wiatrołapów wejść głównych do budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej 11, 13 i 15 w Rybniku.
6. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy: - ul. Karłowicza 2 i 2C w Rybniku” - 21 szt., - ul. 11 Listopada 7, 7A, 11, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju – 14 szt. Remont loggii budynków mieszkalnych przy: - ul. Wrębowej 14 w Rybniku - 40 szt., - ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt., - ul. Związkowej 30 w Rybniku – 15 szt., + remont pokrycia daszków, - ul. Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt. + wymiana okienek piwnicznych, remont cokołu, wymiana opaski.
Termin zakończenia robót do: 31.10.2019 r., natomiast pkt. 4 do: 31.12.2019 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 20.02.2019 r., do godz. 14:00. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 2, 3 i 5 oraz 5.000,00 zł. za zakres nr 4 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.02.2019 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00, poz. 4 – godz. 10:30, poz. 5 – godz. 11:00, poz. 6 – godz. 11:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.

Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.