2024 - Sprzedaż mieszkania Jastrzębie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie, które można nabyć w drodze przetargu, który odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.:
- mieszkanie kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 zlokalizowane w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 42/2, cena wywoławcza wynosi 205.000,00 zł.
Informujemy, że pod wskazanym wyżej adresem są zameldowane osoby na pobyt stały, w toku jest postępowanie o ich wymeldowanie decyzją administracyjną. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu/ dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Wolne mieszkanie można oglądać w dniu 16.07.2024 r. w godz. od 13.00 do 15.00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 44 70, 32 473 41 70.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41.
Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu

Rozbiórka nadbudowy Północna - cd.

W dniu 15 maja 2024r podpisano umowę na wykonanie I etapu rozbiórki nadbudowy budynku przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na wysokość kosztów Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu robót rozbiórkowych w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczy rozbiórki nadbudowy nad klatką nr 14 i obejmuje również odtworzenie dachu wraz z budową kominów na tej części budynku.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców klatki nr 14 zaistniała konieczność czasowego opuszczenia lokali. Z większością mieszkańców ustalono już sposób zapewnienia lokali zastępczych na okres ok. 3 miesięcy. 
Przed rozpoczęciem robót budynek zostanie zabezpieczony oraz przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja lokali mieszkalnych w klatce nr. 14.

Walne Zgromadzenie Członków GSBM - czerwiec 2024

Wodzisław Śl. dnia 09 maja 2024r


OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2024. Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp Walne Miejsce Termin / godzina
1 Rybnik - Centrum Sala Wykładowo-Odczytowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. Szafranka 7 w Rybniku 05.06.2024
godz. 16.00
2 Jastrzębie-Zdrój - Bogoczowiec, BGP, 11-Listopada, Broniewski Mała Sala Gimnastyczna Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Piastów 15 w Jastrzębiu-Zdroju 06.06.2024
godz.16.00
3 Rybnik - Niedobczyce, Wodzisław Śl. Sala Klubowa w Wodzisławskim Centrum Kultury ul. ks płk. W. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śl. 10.06.2024
godz. 16.00
4 Jastrzębie-Zdrój - Dubielec, Północna Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka, ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu-Zdroju 11.06.2024
godz.16.00
5 Rybnik - Boguszowice Aula w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 ul. Sztolniowa 29B w Rybniku 12.06.2024
godz. 16.00

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad,
2. Odczytanie listy pełnomocnictw,
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej,
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 01.01. 2023r. - 31.12.2023r.– dyskusja uczestników zebrania i odpowiedzi na ewentualne pytania – następnie głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2023r. - Dyskusja nad sprawozdaniami i bieżące odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań.
6. Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023r,
2) podziału wyniku finansowego ( zysku ), za rok 2023r,
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2023r : - Prezesowi Zarządu - Członkowi Zarządu,
7. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego składu Rady Nadzorczej na czas pozostały do końca kadencji Rady Nadzorczej wybranej na lata 2022- 2025 – po wcześniejszej prezentacji kandydatów. - 1 mandat - z listy Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada ; Broniewski , - 1 mandat - z listy Rybnik Centrum
8. Przedstawienie proponowanych zmian do statutu przygotowanych w formie dwóch uchwał - dyskusja i odpowiedzi na pytania zebranych - głosowanie dotyczące przyjęcia uchwał wprowadzających zmiany do statutu.
9. Podjęcie uchwał, których projekty zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych t.j. Dz.U z 2024 poz. 558
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniku głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej,
11. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu).
I. Zarząd informuje, że ze sprawozdaniami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w godzinach pracy Spółdzielni zarówno w jej siedzibie przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. pokój nr 25 jak i w Administracjach Osiedli. Projekty uchwał i wnioski związane z porządkiem obrad , z którymi członek ma prawo się zapoznać, wyłożone będą w miejscach podanych wyżej na 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia - materiały umieszczone będą również w e. kartotece w zakładce Walne Zgromadzenie.
II. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
III. Na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzony będzie wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji, z list :
a. Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada, Broniewski – wolny 1 mandat
b. Rybnik Centrum – wolny 1 mandat
Zarząd informuje, że zgodnie z § 24 Statutu kandydatów na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu. - WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu zgłoszenie kandydata na członka Rady może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do trzydniowego terminu nie wlicza się dnia w którym rozpoczyna się Walne Zgromadzenie tj. 05.06.2024r. w związku z tym zgłoszenia ( z uwagi na niedzielę 02.06.2024r ) winny zostać złożone najpóźniej w dniu 03.06.2024r w godzinach pracy Spółdzielni.
IV. Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: imię i nazwisko , PESEL, adres, numer członkowski osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz imię nazwisko pełnomocnika i jego PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu. WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica

2 maja 2024

Informujemy mieszkańców, że w czwartek w dniu 2 maja 2024 biura Spółdzielni będą nieczynne.

Strona 1 z 24