Przetarg 2024 - rozbiórka nadbudowy Północna, zmiana terminów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
„Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących” w tym:
· dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B C i częściowo D,
· odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy.
Termin wykonania zadania: według zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, lecz nie dłużej niż do 9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 14.03.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2024 r., o godz. 10.00, w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - rozbiórka nadbudowy Północna, Jastrzębie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących” w tym:
*dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B, C i częściowo D,

*odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
*odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
*odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy.
Termin wykonania zadania: według zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, lecz nie dłużej niż do 9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 29.02.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.03.2024 r., o godz. 10.00, w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sezon grzewczy 2023/24

Informujemy mieszkańców, że w dniu 05 października podjęto decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Ogrzewanie budynków na poszczególnych osiedlach jest jednak również uzależnione od tego, czy inne podmioty zarządzające budynkami również zgłosiły wniosek o rozpoczęcie grzania.

Badanie sprawozdania finansowego - oferty

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 12 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl.za lata 2023 i 2024 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania , czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.
I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl. ” w terminie do 15 września 2023 r. do godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.
II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. (tj. Dz. U. 2022 r. poz.1302 ze zm.)
2. Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
III. Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
2. Informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych-wykaz badanych podmiotów w okresie minimum ostatnich trzech lat.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni.
5. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania za rok 2023 oraz rok 2024. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania bezpośrednio w Spółdzielni, koszty dojazdu, noclegi.
IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia sprawozdania z badania do dnia 31 marca 2024 r. za rok 2023 oraz do 31 marca 2025 r. za rok 2024
V. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.
VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2022 r - bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów na kwotę 36 692 278,4 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych 20 637 545,58zł - średnioroczne zatrudnienie 54,53 etatów

Strona 1 z 23