05 luty, niedziela, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ważne dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe z tzw. "starego portfela" - cd.

3 stycznia 2018r informowaliśmy Państwa o nierozwiązanej kwestii podatku dochodowego związanego z umorzeniem skapitalizowanych odsetek od kredytów tzw. "starego portfela". Niestety pomimo, że od tego czasu minęły prawie 2 miesiące problem ten nadal nie jest rozwiązany.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w grudniu ubiegłego roku podjęto prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatków dochodowych od przychodu, który odpowiada kwocie umorzonych zobowiązań odsetkowych z tytułu tzw. "starych kredytów mieszkaniowych". Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych pod pozycją 625 i skierowany został  w dniu 26 stycznia br. do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych.

Niespodziewanie w lutym zaniechano dalszych prac nad tym projektem. Jak wynika z treści pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowanego do Marszałka Sejmu ( w odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł G. Masłowskiej )  zdecydowano, aby "ze względu na wagę społeczną omawianego problemu" rozwiązania w zakresie zwolnień od podatku dochodowego dla kredytobiorców ująć w ustawie podatkowej. W konsekwencji opracowywany wcześniej w Ministerstwie Finansów na potrzeby innych rozwiązań projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został uzupełniony o odpowiednie regulacje. Projekt tej ustawy w dniu 5 lutego 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów a w dniu 6 lutego 2018 r. projekt przyjęła Rada Ministrów. Następnie skierowany został 22 lutego br. do Sejmu, a 23 lutego do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. Zgodnie z projektem ustawy stosuje się ją do przychodów z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym uzyskanych po 1 stycznia 2018 r.

Biorąc jednak pod uwagę czas trwania procesu legislacyjnego, jakim podlega każda ustawa przed poddaniem jej pod głosowanie, istnieją uzasadnione obawy, że nie zostanie ona przyjęta do terminu w jakim Spółdzielnia musi złożyć do banku PKO BP wnioski o umorzenie odsetek, aby uniknąć ich zapłaty za I kwartał 2018 r tj. do 25 marca 2018 r. Doliczając do tego okresu czas na podpis Prezydenta oraz fakt, że zgodnie z projektem wchodzi ona w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jest praktycznie niemożliwe, aby obowiązywała na dzień 25 marca 2018 r.