19 wrzesień, niedziela, 2021

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2019r

Zarząd GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia Członków oraz o porządku obrad:

 

  Część Walnego Miejsce Termin 
1 Rybnik - Boguszowice
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36
ul. Sztolniowej 29B w Rybniku. Aula  

 08.04.2019 godz. 16:00

2 Rybnik - Centrum
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. J. Szafranka 7
w Rybniku. Sala wykładowo –odczytowa

 09.04.2019 godz. 16:00

Rybnik - Niedobczyce // Wodzisław Śl.
Wodzisławskie Centrum Kultury
ul. W. Kubsza 17 w Wodzisławiu Śl. Sala Kameralna

 10.04.2019 godz. 16:00

4

Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP,
11 Listopada, Broniewski

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Piastów 15
w Jastrzębiu – Zdroju. Sala nr 5

 11.04.2019 godz. 16:00

Jastrzębie-Zdrój Dubielec, Północna
Budynek Szkoleniowy przy KWK Borynia - Zofiówka Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu - Zdroju. Sala nr 33

 12.04.2019 godz. 16:00

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Odczytanie listy pełnomocnictw,

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i odczytanie porządku obrad,

4. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej,

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady,

6. Omówienie wyników przeprowadzonej w Spółdzielni pełnej lustracji obejmującej lata 2016-2018r, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych,

7. Przedstawienie przez Zarząd :
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018r.
- informacji o wynikach finansowych za 2018r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r.
- podziału wyniku finansowego za 2018r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9. Przedstawienie zmian do Statutu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian.

10. Sprawy wniesione przez członków w trybie art.8³ ustęp 10-12 ustawy z dnia 15.12. 2000r. ”O Spółdzielniach Mieszkaniowych” tj.Dz.U z 2018r.,poz.845 ze zm.),

11. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 22.03.2019r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze sprawozdaniami Spółdzielni za 2018r, a dodatkowo projekty uchwał i wniosków wyłożone będą do wglądu na Administracjach Osiedla. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. w godz. 7.00 do 15.00, a w piątki od 7.00 do 14.00.

Zgodnie z § 19 ust 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych - mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie i zawierać dane osobowe zarówno osoby udzielającej pełnomocnictwa (członka Spółdzielni) i pełnomocnika oraz być opatrzone czytelnym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Zakres niezbędnych danych, które muszą znaleźć się w Pełnomocnictwie określone zostały w § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu – wzór Pełnomocnictwa na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.

Zarząd nadmienia, że w oparciu o Art. 8³ ustęp 10 - 12 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust 5 Statutu - Członkowie mogą zgłaszać pisemne projekty uchwał oraz żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszany przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. - Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do wnoszenia na piśmie poprawek do projektów uchwał w terminie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie.

Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.