17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Zmiany opłat w roku 2023

Szanowni Mieszkańcy zasobów spółdzielni

Od 1 marca 2023r na wszystkich nieruchomościach przewidywane są podwyżki zarówno opłat na bieżące utrzymanie nieruchomości (tj. eksploatacja, konserwacja, energia elektryczna, podatki lokalne, ubezpieczenie) jak i zaliczek na fundusz remontowy. Podwyżki te spowodowane są wystąpieniem wysokiej inflacji w gospodarce (obecnie 18-procentowej), która doprowadziła do wzrostu cen wszystkich składników kosztów utrzymania nieruchomości.
W skład kosztów zarządzania i administracji wchodzą między innymi: koszty płac pracowników, zakupy urządzeń i ich naprawa w celu zachowania sprawności wszystkich elementów obsługi technicznej mieszkańców, utrzymanie pomieszczeń administracji i zarządu (koszty ciepła, energii elektrycznej, podatków itp.), koszty usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, serwisu informatycznego, koszty usług bankowych, transportu, utrzymanie archiwum, obsługa prawna, koszty działania organów samorządowych, badania bilansu czy lustracji, koszty rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wykonywanych przez pracowników spółdzielni, nadzoru nad prowadzonymi remontami.
Oprócz wyżej wymienionych elementów opłata eksploatacyjna obejmuje także koszty utrzymania czystości na terenie nieruchomości w tym utrzymanie zieleni (koszenie traw, wycinka i przycinanie drzew), zimowe utrzymanie dróg czy chodników a także koszty podatków lokalnych od części wspólnej nieruchomości.

Koszty konserwacji obejmują między innymi cykliczne wykonywanie przeglądów kominiarskich, elektrycznych, gazowych, wykonywane zarówno przez firmy zewnętrzne jak i własnych pracowników, koszty przeglądów budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne, koszty dyżurów poza godzinami pracy spółdzielni, koszty napraw urządzeń i elementów budowlanych i elementów instalacji, elementów placów zabaw na częściach wspólnych nieruchomości, usuwanie awarii i usterek.

Rada Ministrów przyjęła na rok 2023 dwukrotny wzrost płacy minimalnej (od stycznia o 480 zł i od lipca o kolejne 110 zł – łącznie ok. 18 procent wzrostu).

Wzrost opłat na poszczególnych nieruchomościach jest zróżnicowany i zależny w dużej mierze od wyników prognozowanych na koniec roku 2022. Wysokość podwyżki opłaty eksploatacyjnej wynosi od 0,25 do 0,50 zł / m². Rośnie także od 0,04 zł do 0,14 zł /m² opłata za konserwację i opłata za energię elektryczną.

W ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosły ceny zarówno materiałów budowlanych jak i usług budowalnych. Często są to wzrosty powyżej 100-procentowe, jak na przykład w przypadku cen remontów dekarskich. Powoduje to, że w przypadku utrzymania bez zmian wysokości odpisu na fundusz remontowy musielibyśmy ograniczyć wykonywanie robót remontowych, nawet tych które zapobiegają pogorszeniu stanu technicznego budynków czy powodują negatywne skutki dla mieszkańców (np. zalania ). Drastycznie wzrosły także koszty spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na roboty termomodernizacyjne.

Jako zarządca nieruchomości jesteśmy zobligowani do utrzymywania budynków w niepogorszonym stanie technicznym dlatego na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w listopadzie bieżącego roku informowaliśmy o konieczności podwyżki odpisu na fundusz remontowy. W większości przypadków uzyskaliśmy poparcie dla proponowanych przez zarząd spółdzielni działań na rok 2023 w tym wysokości podwyżki na f. remontowy. Rada Nadzorcza w dniu 25 listopada 2022r podjęła uchwałę o zmianie stawek na funduszu remontowym od marca 2023r (za wyjątkiem nieruchomości Patriotów 31, gdzie podwyżka nastąpi od stycznia 2023 ze względu na warunki udzielenia kredytu bankowego).
Wysokość podwyżki na fundusz remontowy waha się w granicach od 0,30 do 0,50 zł/m². Na kilku nieruchomościach podwyżki nie będzie, natomiast na 4 nieruchomościach podwyżka jest większa i wynosi 0,80 zł/m² ( szczegółowe wyjaśnienie przyczyn tych wyższych podwyżek mieszkańcy otrzymają wraz z informacją o zmianach opłat).

W najbliższych dniach na klatkach schodowych wywieszone zostaną także propozycje planów remontów na lata 2023-25, a ostateczne ich przyjęcie nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w grudniu po którym zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce „remonty”.

Zarząd GSBM