11 grudzień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 1 sierpnia 2018

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie,  w atrakcyjnej cenie, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 01.08.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2   w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 e/10,  cena wywoławcza  wynosi 100.733,33 zł + 150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkanie można oglądać w dniu  30.07.2018 r. w godz. od 12:00 do 13:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41. Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.