17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - sprzedaż lokalu w Jastrzębiu - Zdroju ul. BGP 26

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie, które można nabyć w drodze przetargu, który odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. - mieszkanie kat. M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 zlokalizowane w Jastrzębiu -Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 c/5, cena wywoławcza wynosi 136.000,00 zł.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu.
Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkanie można oglądać w dniu 20.02.2023 r. w godz. od 14:00 do 16:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 34 473 44 70, 32 473 41 70.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41.
|Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.