25 wrzesień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - malowanie klatek, dekarskie, wymiana drzwi, remonty elewacji

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych robót:

 1.Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

- Rybnik, ul. Gliwicka 60-66 – 8 klatek schodowych,

- Rybnik, ul. Wiertnicza 44, 46 – 3 klatki schodowe,

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4LŁ – 2 klatki schodowe,

- Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7  – 1 klatka schodowa,

- Rybnik, ul. Paderewskiego 46, 48 – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku

- Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku,

- Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 48-50 – korytarze piwniczne + pom. wspólnego użytku.

 2.Wymiana drzwi wejściowych:

- Rybnik, ul. Wiertnicza 44, 46 – 3 szt.,

- Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4HI – 2 szt.

 3.Wykonanie remontu pokrycia dachów, daszków balkonowych i daszków wejściowych do klatek schodowych na budynkach: 

- Rybnik, ul. Sztolniowa 48AB,

- Jastrzębie Zdr., ul. Północna  6 i 8 – tylko remont pokrycia dachów i daszków balkonowych.

 4.Remont ścian bocznych i przednich balkonów budynków mieszkalnych:

- Jastrzębie Zdr.  ul. Boża Góra Prawa 28EFGH  - ok. 440 m2,

- Jastrzębie Zdr.  ul. ul. Boża Góra Prawa 28CD, 26, 26AB  - ok. 663 m2.

 5.Zabezpieczenie ścian elewacyjnych budynków przed przeciekami: 

- Jastrzębie Zdr.  ul. Bogoczowiec  4JK, 4LŁ, 4MN  - ok. 700 m2.

 

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 28.01.2015 r., do godz. 1400.

Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za każdy zakres robót, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.01.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.