11 grudzień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - elewacje, remont balkonów, remont inst. wodnej

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej wymienionych  robót:

1.Remontu elewacji  budynków mieszkalnych:

- Rybnik Boguszowice, ul. Sztolniowa 32AB, 50AB i ul. Armii Ludowej 27AB, 37ABCD.

2.Remontu balkonów i  loggii  budynków  mieszkalnych:

- Rybnik,  ul.  Kilińskiego 21A – 18 szt.,

- Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 7, 7A i 13A – 8 szt.

3.Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul.  Związkowej 30 w Rybniku.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 03.02.2015 r., do godz. 14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. za zakres robót ujęty w pkt 1,  2.000,00 zł. za zakres nr 2a i 1.000,00 zł. za zakres nr 2b oraz 2.000,00 zł. za zakres nr 3, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.02.2015 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny