05 luty, niedziela, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - roboty elektryczne, brukarskie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1.Modernizację rozdzielni w budynkach na osiedlach w Jastrzębiu Zdroju.
-Jastrzębie Zdr., ul. 11 Listopada 13A, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 26EF,
-Jastrzębie Zdr., ul. Bogoczowiec 4JK, -Jastrzębie Zdr., ul. Ruchu Oporu 48, 50, 66, 68.
2.Pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych w budynkach oraz pomiary instalacji odgromowej:
a.pomiary elektryczne w 12 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach w Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl. Razem: 300 lokali + 19 tablic głównych i 5 podtablic,
b.pomiary instalacji odgromowej na 14 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlach Rybniku Boguszowicach, Rybniku Centrum, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śl., w ilości – 4.325,91 m2.
3.Wykonanie chodników i schodów na osiedlach w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju.
-Rybnik, ul. Boczna 11-15 - chodniki, -Jastrzębie Zdr., ul. Boża Góra Prawa 28G
- schody.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać, zgodnie z opracowaną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 17.02.2014 r., do godz. 1400. Wadium w wysokości: 2.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni najpóźniej w dniu otwarcia ofert, a na przetargu przedstawić dowód wpłaty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.02.2014 r., w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny