27 maj, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2020 - termomodernizacja, remont drogi, malowanie cokołów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.
2. Remont i malowanie cokołów oraz wykonanie opaski wokół budynków mieszkalnych na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Remont drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 60-66 w Rybniku, o powierzchni ok. 780,00 m2.
Termin zakończenia robót do: 30.11.2020 r.
Oferty na poszczególne zakresy robót należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 15.06.2020 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla poszczególnych zakresów robót:
- pkt. 1 w wysokości - 5.000,00 zł.,
- pkt. 2 i 3 w wysokości 2.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na podane poniżej konto Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.06.2020 r. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Specyfikacje zostaną wysłane drogą elektroniczną po przesłaniu na adres gsbm@gsbm dowodu wpłaty. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Wpłata na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.