26 luty, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2021 - malowanie klatek, uszczelnienia złącz płyt elewacyjnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
- Rybnik, ul. Chwałowicka 27CD (klatki schodowe + piwnice), - Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 112 i 114 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4AB (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4MN, 4JK, 4R, 4S, 4T, 4U (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28EF (klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 20, 22 (piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 36-38 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 26-28, 30-32, 54-56 (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna 8-10 (klatka schodowa) i 4-14 (piwnice).
2. Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 1.314 mb.

Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2021 r., natomiast pkt. 2 do: 31.08.2021 r. Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 04.05.2021 r., do godz. 13:00. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.05.2021 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.