18 czerwiec, wtorek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2023 - wymiana okien w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadań:
Zadanie nr 1 - Wymiana okienek piwnicznych (88 szt.) - Rybnik, ul. Boczna 11, 13 i 15,
Zadanie nr 2 - Wymiana okien na klatkach schodowych (2 szt.) - Rybnik, ul. Wiertnicza 46AB,
Zadanie nr 3 - Wymiana okienek piwnicznych (41 szt.) + remont cokołów i wykonanie opaski wokół budynku - Rybnik, ul. Żołnierzy Września 3 Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 08.03.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2023 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wadium odrębnie na zadanie 1 i 3 wynosi: zadanie nr 1: 3.000,00 zł., zadanie nr 3: 3.000,00 zł. Brak wadium na zadanie nr 2. Wadium należy wpłacić przelewem na n/wym. konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.