17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2023 - roboty dekarskie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów o łącznej powierzchni 2.220,00 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w:
- Rybniku Boguszowicach, ul. Jana Karskiego 35, seg. AB, CD – 576,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 EF – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 HI – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 LŁ – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 7 – 348,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Ruchu Oporu 48-50 – 324,00 m2.

Termin wykonania zadania: - Rybnik Boguszowice - 2 miesiące od daty zawarcia umowy, - Jastrzębie-Zdrój - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 29.03.2023 r., do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2023 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.