17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2024 - remont loggi w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i malowania loggii budynków wielorodzinnych przy ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 34, 36-38, 58-60, 66-68 w Jastrzębiu - Zdroju.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont zewnętrznych części 119 loggii w postaci naprawy miejscowych uszkodzeń konstrukcji żelbetowych metodą PCC, skucie istniejących płytek ceramicznych na balustradach żelbetowych i montaż parapetów z blachy, malowanie wszystkich zewnętrznych powierzchni elewacji loggii oraz blach dylatacyjnych, montaż 6 półek dla gniazd jaskółek oknówek.
Termin wykonania robót do: 31.10.2024 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem robót.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 01.07.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 2.500,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.