Typography Notice

The documented typography is based on Twitter Bootstrap framework.

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
- Rybnik, ul. Chwałowicka 27CD (klatki schodowe + piwnice), - Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 112 i 114 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4AB (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4MN, 4JK, 4R, 4S, 4T, 4U (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28EF (klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 20, 22 (piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 36-38 (klatki schodowe + piwnice),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 26-28, 30-32, 54-56 (klatki schodowe), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna 8-10 (klatka schodowa) i 4-14 (piwnice).
2. Wykonanie uszczelnień złącz płyt elewacyjnych budynków w Jastrzębiu-Zdroju w ilości 1.314 mb.

Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2021 r., natomiast pkt. 2 do: 31.08.2021 r. Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 04.05.2021 r., do godz. 13:00. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.05.2021 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Remont elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 26CD, 40AB, ul. Jana Karskiego 31A.
2. Remont dachów i kominów oraz wymiana rynien i rur spustowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. a. Remont dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju: -ul. Bogoczowiec 4S, 4T, -ul. Boża Góra Prawa 28AB, 26, 26IJ.
b. Remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju -ul. Bogoczowiec 4AB, 4CD, 4EF, 4HI, 4MN, 4R, 4U, -ul. Boża Góra Prawa 28EF, 28GH, 28CD, 26AB, 26EF, -ul. 11 Listopada 7, 7A, 11, 11A, 13A, -ul. Ruchu Oporu 20, 22, 24, 30-32, 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52, 58-60.
c. Wymiana rynien i rur spustowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku -ul. Karłowicza 2 – tylko rynny, -ul. Paderewskiego 46BC.
3. Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chwałowickiej 27CD w Rybniku, zgodnie z opracowanym projektem technicznym. Termin zakończenia robót do: 31.08.2021 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 22.03.2021 r., do godz. 1300. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w wysokości: 5.000,00 zł., odrębnie za zakres nr 1, 2 i 3. Ustalono następujący podział wadium zakresu nr 2: za zakres ujęty w pkt 2 ppkt a - 3.000,00 zł., za zakres ujęty w pkt 2 ppkt b - 1.000,00 zł., za zakres ujęty w pkt 2 ppkt c - 1.000,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.03.2021 r.,
poz. 1 – godz. 9:30,
poz. 2 – godz. 10:00
poz. 3 – godz. 10:30
w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym położonym w:
Rybniku - Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 32 ABCDEF, o pow. około 891 m2 + daszki balkonowe: - Sztolniowa 32 AB o pow. 23,94 m2 - Sztolniowa 32 CD o pow. 23,58 m2.
Termin zakończenia robót do 30.11.2020 r.
Oferty na w/w zakres robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 13.08.2020 r., do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2020 r. o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica informuje, że ze względu na stan epidemii zmienione zostały terminy przetargu i składania ofert na następujące roboty:
1. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.
2. Remont i malowanie cokołów oraz wykonanie opaski wokół budynków mieszkalnych na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Remont drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 60-66 w Rybniku.
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert - otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.06.2020r., natomiast oferty na poszczególne zakresy robót należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 19.06.2020r (termin wpływu oferty do Spółdzielni).
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381.