Informacja na temat podwyżki opłat za ciepło od lutego 2023r

W związku z tym, że w ostatnim czasie drastycznie rosną ceny za dostarczanie ciepła do budynków spółdzielni zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia już od lutego 2023 znaczących podwyżek opłat zarówno zaliczki na cele centralnego ogrzewania jak i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podwyżka dotyczy wszystkich budynków w naszej spółdzielni, jednak jej wysokość jest uzależniona od aktualnych taryf ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Koszty zakupu ciepła to suma kosztów stałych związanych z zamówioną mocą (koszty te ponoszone są przez 12 miesięcy w roku) oraz kosztów zmiennych ustalanych odrębnie dla każdego budynku na podstawie zużycia wskazanego przez licznik ciepła (koszty te występują w okresie trwania sezonu grzewczego). Mieszkańcy wnoszą zaliczki przez okres 12 miesięcy w roku. Zgodnie z ustawą i regulaminem rozliczania ciepła wysokość zaliczek na pokrycie kosztów ogrzewania lokalu wyliczana jest na podstawie średniego zużycia ciepła z lat ubiegłych oraz aktualnych cen i prognozowanego ich wzrostu.
W miesiącu lutym otrzymają Państwo rozliczenie ciepła za rok 2022. Wyniki na cieple za rok 2022 były głównie uzależnione od wielkości zmian cen, które następowały w roku 2022 na poszczególnych osiedlach a także wysokości zaliczek uiszczanych przez mieszkańców w tym czasie.

Jak zmieniały się w ostatnim okresie ceny ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki w taryfach dostawcy ciepła podajemy na poniższych przykładach.
Dla budynków przy ul. Bocznej w Niedobczycach w samym tylko roku 2022 nastąpił wzrost ceny o 36,7 procent dla MW(opłata stała) i 38,6 procent dla GJ(opłata zmienna). W tym samym czasie wysokość zaliczki wzrosła (np. dla budynku Boczna 15) z 5,16 zł/m² do 5,66 zł/m² czyli tylko o 9,7 procenta. Ceny zaczęły już drastycznie rosnąć jednak od sierpnia 2021 r, do dzisiaj cena za GJ wzrosła od tego czasu o 69 procent, a za MW o 62 procent. To spowodowało po pierwsze wystąpienie dopłaty do ciepła za 2022 ale także konieczność podjęcia decyzji o wysokiej podwyżce zaliczek w roku 2023.
Dla budynków na ulicy Chwałowickiej wzrost cen w roku 2022 wynosił 37 procent dla MW i 38,6 procent dla GJ.
W roku 2022 dla budynków zlokalizowanych w Rybniku centrum i w Niedobczycach zmiany taryfy ciepła URE wprowadził w styczniu, marcu, maju, lipcu, sierpniu i w październiku. Czyli podwyżki następowały średnio co drugi miesiąc (!).
W Wodzisławiu Śl. w 2022r ceny rosły w maju a następnie w sierpniu w którym cena opłaty zmiennej za GJ wzrosła aż o 62 procent.
W Jastrzębiu-Zdroju podwyżki następowały w marcu, maju, sierpniu, przy czym dwie pierwsze były niskie natomiast w sierpniu wzrost ceny za MW wyniósł w zależności od osiedla od 16,5 do 20,5 procent a wzrost ceny za GJ wyniósł od 45,3 do 55 procent.
Z powodu tego, że w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju najwyższe wzrosty cen następowały dopiero w drugiej połowie 2022 roku wyniki na c.o. w tych miastach są porównywalnie lepsze niż w przypadku Rybnika centrum czy Niedobczyc, gdzie podwyżki były systematyczne, przez cały 2022 rok.
W Jastrzębiu-Zdroju jednak od stycznia 2023 nastąpił kolejny duży wzrost zarówno cen zarówno opłat za GJ jak i za MW od 16 do 20 procent co ma znaczący wpływ na ustalenie wyższej wysokości zaliczki na cele c.o. na rok 2023.
Zdecydowanie najniższe podwyżki cen miały miejscu na osiedlu Boguszowice i wyniosły około 17-20 procent. To spowodowało, że na tym osiedlu wystąpiły zwroty na c.o. a podwyżki na rok 2023 są najniższe.

Jedynym elementem, który łagodził wysokość podwyżek cen w roku 2022 było obniżenie stawki VAT z 23 na 5 procent. Od 1 stycznia 2023 niestety rząd zrezygnował z niskiej stawki VAT, która powróciła do poprzedniego poziomu tj. 23 procent. Sam ten fakt powoduje wzrost kosztów na 2023 rok o 18 procent w stosunku do roku 2022. Spółdzielnia wprowadzała poprzednio podwyżki wysokości zaliczek na c.o. w różnych terminach, dla części budynków było to np. we wrześniu 2022 a dla części budynków ostatnia podwyżka była jeszcze w 2021 roku. W związku z tym aktualne ceny nie obejmowały ostatnich podwyżek cen dostawców ciepła. Dlatego już w lutym konieczne jest wprowadzenie dużej podwyżki, która pokryje wzrost cen a także wzrost podatku VAT. Podwyżki są zróżnicowane, najniższe na osiedlu w Boguszowicach maksymalnie do 20 procent, w Wodzisławiu do 32 procent, w Niedobczycach do 47 procent, w Rybniku centrum do 40 procent a w Jastrzębiu-Zdroju do 57 procent.

Temat na który musimy zwrócić Państwa uwagę jest pogłębiająca się różnica cen nie tylko pomiędzy poszczególnymi miastami ale nawet w ramach tego samego miasta, gdzie drastyczne różnice cen są już nawet dla poszczególnych osiedli. I tak np. w taryfie URE dla budynków w Boguszowicach aktualna cena wynosi 77,92 zł/GJ a dla Chwałowickiej jest ona wyższa o 48,4 procent (!) i wynosi 115,67 zł/GJ. Tak duża różnica wydaje się absurdalna i jednocześnie powoduje, że jakiekolwiek porównywanie opłat dla poszczególnych budynków staje się obecnie bezcelowe.

W związku z tym, że rosną ceny za MW i GJ, na podstawie których ustalane są również zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody to od 1 lutego zmuszeni jesteśmy także do dużego wzrostu opłat za zużycie ciepłej wody. Podobnie jak w przypadku zaliczki na c.o. podwyżka jest zróżnicowana i wynosi 15 procent dla Jastrzębia-Zdroju (tutaj stawka była znacznie podwyższona już w roku 2022r do kwoty 44,46 zł/m³), nieco więcej tj. 22-29 procent dla Boguszowic, natomiast najwyższe wzrosty opłat są w Niedobczycach i centrum Rybnika, gdzie wynoszą nawet do 46 procent. Wzrosty opłat za ciepło dotyczącą całego kraju.

Należy dodać, że zgodnie z ustawą z września 2022r maksymalna cena wytwarzania ciepła w przypadku, gdy energię dostarcza ciepłownia węglowa wynosi 103 zł netto za GJ (czyli obecnie 126,69 zł brutto) i w żadnej z taryf obowiązujących dla naszej spółdzielni cena ta nie jest przekroczona, dlatego nie będzie obniżek cen z tego powodu. W dniu 26 stycznia 2023r Sejm przegłosował zmiany do tej ustawy przewidujące, że wzrost ceny ciepła od dnia 30 września 2022 nie może być wyższy niż 40 procent. Jeśli jednak nawet ustawa w tej treści wejdzie w życie to również nie będzie miała wpływu na nasze koszty, ponieważ największy wzrost cen nastąpił w sierpniu 2022 roku, a od września 2022 wzrost ten nigdzie już nie przekroczył 40 procent. Należy podkreślić, że ustawa ogranicza wzrost cen dostawcy ciepła, ale nie ogranicza zmian wysokości zaliczek na c.o, które uzależnione są nie tylko od aktualnych cen dostawcy, ale też od wysokości poprzedniej stawki czy prognozowanego zużycia ciepła, dlatego wzrost wysokości zaliczek dla części budynków przekracza 40 procent.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Państwa wysokość podwyżek zaliczek będzie szokująca, niestety Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wysokość cen ciepła. Są one wprowadzane decyzją Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie na podstawie przedstawianej przez przedsiębiorstwa energetyczne kalkulacji cen. Również ustawowe ograniczenia, wprowadzane przez rząd i sejm, zarówno dotyczące wielkości zmiany cen ciepła jak i maksymalnej jej wysokości nie mają obecnie żadnego wpływy na ceny obowiązujące dla naszej Spółdzielni.

 

Zarząd GSBM

Zmiany opłat w roku 2023

Szanowni Mieszkańcy zasobów spółdzielni

Od 1 marca 2023r na wszystkich nieruchomościach przewidywane są podwyżki zarówno opłat na bieżące utrzymanie nieruchomości (tj. eksploatacja, konserwacja, energia elektryczna, podatki lokalne, ubezpieczenie) jak i zaliczek na fundusz remontowy. Podwyżki te spowodowane są wystąpieniem wysokiej inflacji w gospodarce (obecnie 18-procentowej), która doprowadziła do wzrostu cen wszystkich składników kosztów utrzymania nieruchomości.
W skład kosztów zarządzania i administracji wchodzą między innymi: koszty płac pracowników, zakupy urządzeń i ich naprawa w celu zachowania sprawności wszystkich elementów obsługi technicznej mieszkańców, utrzymanie pomieszczeń administracji i zarządu (koszty ciepła, energii elektrycznej, podatków itp.), koszty usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, serwisu informatycznego, koszty usług bankowych, transportu, utrzymanie archiwum, obsługa prawna, koszty działania organów samorządowych, badania bilansu czy lustracji, koszty rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wykonywanych przez pracowników spółdzielni, nadzoru nad prowadzonymi remontami.
Oprócz wyżej wymienionych elementów opłata eksploatacyjna obejmuje także koszty utrzymania czystości na terenie nieruchomości w tym utrzymanie zieleni (koszenie traw, wycinka i przycinanie drzew), zimowe utrzymanie dróg czy chodników a także koszty podatków lokalnych od części wspólnej nieruchomości.

Koszty konserwacji obejmują między innymi cykliczne wykonywanie przeglądów kominiarskich, elektrycznych, gazowych, wykonywane zarówno przez firmy zewnętrzne jak i własnych pracowników, koszty przeglądów budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne, koszty dyżurów poza godzinami pracy spółdzielni, koszty napraw urządzeń i elementów budowlanych i elementów instalacji, elementów placów zabaw na częściach wspólnych nieruchomości, usuwanie awarii i usterek.

Rada Ministrów przyjęła na rok 2023 dwukrotny wzrost płacy minimalnej (od stycznia o 480 zł i od lipca o kolejne 110 zł – łącznie ok. 18 procent wzrostu).

Wzrost opłat na poszczególnych nieruchomościach jest zróżnicowany i zależny w dużej mierze od wyników prognozowanych na koniec roku 2022. Wysokość podwyżki opłaty eksploatacyjnej wynosi od 0,25 do 0,50 zł / m². Rośnie także od 0,04 zł do 0,14 zł /m² opłata za konserwację i opłata za energię elektryczną.

W ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosły ceny zarówno materiałów budowlanych jak i usług budowalnych. Często są to wzrosty powyżej 100-procentowe, jak na przykład w przypadku cen remontów dekarskich. Powoduje to, że w przypadku utrzymania bez zmian wysokości odpisu na fundusz remontowy musielibyśmy ograniczyć wykonywanie robót remontowych, nawet tych które zapobiegają pogorszeniu stanu technicznego budynków czy powodują negatywne skutki dla mieszkańców (np. zalania ). Drastycznie wzrosły także koszty spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na roboty termomodernizacyjne.

Jako zarządca nieruchomości jesteśmy zobligowani do utrzymywania budynków w niepogorszonym stanie technicznym dlatego na spotkaniach z mieszkańcami, które odbyły się w listopadzie bieżącego roku informowaliśmy o konieczności podwyżki odpisu na fundusz remontowy. W większości przypadków uzyskaliśmy poparcie dla proponowanych przez zarząd spółdzielni działań na rok 2023 w tym wysokości podwyżki na f. remontowy. Rada Nadzorcza w dniu 25 listopada 2022r podjęła uchwałę o zmianie stawek na funduszu remontowym od marca 2023r (za wyjątkiem nieruchomości Patriotów 31, gdzie podwyżka nastąpi od stycznia 2023 ze względu na warunki udzielenia kredytu bankowego).
Wysokość podwyżki na fundusz remontowy waha się w granicach od 0,30 do 0,50 zł/m². Na kilku nieruchomościach podwyżki nie będzie, natomiast na 4 nieruchomościach podwyżka jest większa i wynosi 0,80 zł/m² ( szczegółowe wyjaśnienie przyczyn tych wyższych podwyżek mieszkańcy otrzymają wraz z informacją o zmianach opłat).

W najbliższych dniach na klatkach schodowych wywieszone zostaną także propozycje planów remontów na lata 2023-25, a ostateczne ich przyjęcie nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w grudniu po którym zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce „remonty”.

Zarząd GSBM

Sezon grzewczy 2022/23

Informujemy mieszkańców Spółdzielni, że wysłaliśmy do PGNiG Termika wniosek o rozpoczęcie sezonu grzewczego z dniem 19 września 2022r. W związku z tym, biorąc pod uwagę także innych odbiorców ciepła, stopniowo uruchamiane jest dostarczanie ciepła na poszczególne osiedla.

Informacja na temat opłat za c.o. i podgrzanie ciepłej wody

W miesiącu sierpniu do części naszych mieszkańców dostarczone zostaną informacje na temat podwyżki opłat za ciepło używane na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania ciepłej wody.
Podwyżka opłat od 1 września 2022r dotyczyć będzie głównie budynków na osiedlach w Rybniku w Niedobczycach, na os. Chwałowicka, os. Karłowicza, Gliwicka, Kiliński oraz w Jastrzębiu - Zdroju na osiedlu Bogoczowiec. Nie oznacza to, że na innych osiedlach nie zostały podwyższone taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, oznacza to jedynie, że  wysokość stawek ustalonych w ubiegłym roku wystarcza aktualnie na pokrycie wzrostu cen. 
Została przeprowadzona analiza zużycia za pierwsze półrocze 2022 roku, uwzględniono dotychczasowe podwyżki cen oraz prognozowane zużycie ciepła od września do końca bieżącego roku. W przeprowadzonej analizie dotyczącej kosztów ogrzewania uwzględniono obniżenie stawki VAT z 23 procent do 5 procent do końca tego roku, chociaż nie ma jeszcze aktu prawnego potwierdzającego ten fakt. Przy stawce VAT 23 procent podwyżki opłat byłyby jeszcze wyższe i dotyczyłyby wszystkich budynków w naszych zasobach. Aktualnie nie mamy żadnej wiedzy jaka wysokość VAT będzie obowiązywać w roku 2023, a będzie to miało bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości opłat za ciepło od stycznia 2023 roku.
Urząd Regulacji Energetyki w samym 2022 roku już kilkukrotnie wprowadzał wyższe taryfy stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, które obsługuje naszą spółdzielnię (PGNIG Termika).
I tak na przykład dla osiedli w Niedobczycach, Chwałowicka, Kiliński wprowadzano podwyżki cen od 1 stycznia, następnie od 1 marca, potem od 1 maja, kolejna od 1 lipca i wreszcie od 1 sierpnia. 
Dla osiedli w Jastrzębiu - Zdroju wprawdzie podwyżek było mniej bo od 1 marca, 1 maja i 1 sierpnia, jednak wprowadzona podwyżka od 1 sierpnia jest  bardzo wysoka  bo opłata stała za MW wzrasta o ponad 20 procent, a opłata zmienna za zużyte GJ wzrasta od 45 do 55 procent. Tak dużej jednorazowej podwyżki cen ciepła nie było jeszcze w historii naszej spółdzielni.
Służby Spółdzielni na bieżąco analizują zmiany ceny oraz będą analizować zużycie ciepła w kolejnych miesiącach i na tej podstawie będziemy starali się ustalać wysokość opłat za ogrzewanie i za podgrzanie wody tak, aby na koniec roku przy rozliczeniu nie wystąpiły znaczące dopłaty do ciepła. Przy tak częstych zmianach ceny jest to jednak bardzo utrudnione. 
W dniu wczorajszym w mediach ukazały się informacje dotyczące prowadzonych przez rząd prac nad projektem dopłat dla wytwórców i dostawców ciepła systemowego co ma spowodować ograniczenie podwyżek taryf do maksymalnie 40 procent.  Nie są jednak znane szczegóły proponowanych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy się spodziewać w przyszłości dalszego wzrostu opłat, dlatego tak bardzo ważne jest obecnie oszczędzanie energii cieplnej  przez wszystkich mieszkańców tj. zamykanie drzwi na klatce schodowej w sezonie grzewczym, używanie zaworów termostatycznych i dostosowanie temperatury wewnątrz mieszkania do swoich potrzeb, prawidłowa wentylacja mieszkań w okresie zimowym bez nadmiernego wyziębiania pomieszczeń, czyli w szczególności maksymalne przykręcenie zaworu na grzejniku przed otwarciem okien w zimie, a następnie wietrzenie krótko i intensywnie. Nie należy zasłaniać grzejników, a dodatkowo dla lepszego przepływu ciepłego powietrza można zainstalować nad grzejnikiem dodatkową półkę
Obniżenie temperatury tylko o 1 stopień daje około 5-7 procent oszczędności kosztów, można również obniżyć temperaturę w mieszkaniu nocą lub przy dłuższej nieobecności.
Te wszystkie działania pozwalają na ograniczanie zużycia ciepła, a tym samym wpływają na wysokość naszych opłat.

Informujemy, że Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem GSBM opracowują obecnie nowy regulamin rozliczania kosztów ciepła, który będzie uwzględniał rozwiązania ujęte w nowych aktach prawnych dotyczących ciepła (m.in. rozdzielenie opłaty na stałą i zmienną, obowiązki informacyjne Spółdzielni, zasady montażu podzielników ciepła i rozliczania ciepła przy stosowaniu podzielników, zasady ustalania wysokości zaliczek na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody).

Zakończono zbieranie ankiet od mieszkańców dotyczących montażu podzielników. W ankiecie wzięło udział 51 procent użytkowników lokali w tym w Rybniku w zależności od osiedla od 48 do 56 procent, w Wodzisławiu Śl. 64 procent a w Jastrzębiu - Zdroju 51 procent. W zdecydowanej większości mieszkańcy opowiedzieli się przeciw montażowi podzielników, a na żadnym budynku nie znalazła się ponad 50-procentowa większość mieszkańców głosujących za montażem podzielników.
Obecnie Spółdzielnia oczekuje na wykonanie analizy ekonomicznej dotyczącej opłacalności inwestycji polegającej na montażu podzielników w okresie 5-cio letnim. Uwzględniając wyniki głosowania mieszkańców ostateczne decyzje co do stosowania podzielników w naszych budynkach zostaną podjęte po zatwierdzeniu nowego regulaminu i wykonaniu analizy opłacalności inwestycji.

 

Strona 4 z 23