Walne Zgromadzenie Członków GSBM - czerwiec 2022

Wodzisław Śl. dnia 12 maja 2022r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2022.

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp. Walne Miejsce Termin/Godzina
1 Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada
Broniewski
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
06.06.2022r
godz. 16:00
2  Jastrzębie-Zdrój
Dubielec, Północna
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
07.06.2022r
godz. 16:00
3 Rybnik
Niedobczyce, Wodzisław Śl.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
nr 22 im. J. Słowackiego w Rybniku-Niedobczycach
ul. Boczna 17

08.06.2022r
godz. 16:00

4 Rybnik
Centrum
Sala Wykładowo-Odczytowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szafranka 7 w Rybniku
09.06.2022r
godz. 16:00
5 Rybnik
Boguszowice
Aula w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Cz. Miłosza
przy ul. Sztolniowej 29B; 44-251 Rybnik
10.06.2022r
godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01. 2021r. do 31.12.2021r.– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję 2022r. – 2025r. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2021r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
2) podziału wyniku finansowego za 2021r. ,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
– Prezesowi Zarządu za okres sprawozdawczy lata 2019 ÷ 2021;
– Członkowi Zarządu za okres 01.03.2021r. do 31.12.2021r.
9. Przedstawienie zmian do Statutu, dyskusja - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian.
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniki głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 – 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ” O Spółdzielniach Mieszkaniowych” tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208. 12. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu)

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 12 oraz Administracjach Osiedli od dnia 20 maja 2022 r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - m.in. projekty uchwał, sprawozdania Spółdzielni – z którymi Członek może się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.
Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa , PESEL, adres, imię nazwisko pełnomocnika, PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu.
WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022/2025.
Zarząd zgodnie z § 24 Statutu informuje, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu.
WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
Zgłoszenie kandydata może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica

Kolędowy Most w Boguszowicach

17 grudnia w Boguszowicach odbędzie się kolejna edycja świątecznego Kolędowego Mostu, którego spółdzielnia jest jednym ze współorganizatorów. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do uczestnictwa a poniżej znajdą Państwo szczegółowy program imprezy.  

 

Nowe stawki opłat od marca 2022r oraz informacje dotyczące robót remontowych.

Informujemy mieszkańców zasobów GSBM, że zgodnie z "Regulaminem zasad rozliczania kosztów GZM oraz zasad ustalania opłat" od 2022 roku część kosztów, która była dotychczas pokrywana w ramach opłaty eksploatacyjnej obecnie będzie pokrywana z odrębnych opłat m.in. dotyczy to kosztów energii elektrycznej, konserwacji (koszty wewnętrzne i usługi zewnętrzne), ubezpieczenia budynku czy amortyzacji (są to koszty inwestycji pokrywane często przez kilkanaście lat).
Jednocześnie wzrosła suma opłat z powodu narastającej inflacji, która spowodowała w ostatnim okresie wzrosty cen  energii, materiałów budowlanych jak i usług (kolejne zapowiadane są w przyszłym roku), 7,5 procentowego wzrostu płacy minimalnej co ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi związanej z utrzymaniem czystości (tereny zewnętrzne, w części nieruchomości sprzątanie klatki schodowej, utrzymanie zimowe), koszty prac konserwacyjnych  jak i ogólne koszty działania służb spółdzielni.
Wzrosły także ceny wywozu odpadów komunalnych (szczególnie duży wzrost miał miejsce w Jastrzębiu-Zdroju) i innych opłat niezależnych od spółdzielni.
Dotychczas opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni była niższa o kilkadziesiąt groszy za m2 od mieszkań zajmowanych przez osoby niebędące członkami. Po nowelizacji ustawy, gdzie członkami spółdzielni jest ogromna większość mieszkańców za wyjątkiem niewielkiej części osób posiadających odrębną własność lokali, ilość środków z działalności gospodarczej dzieli się na dużo więcej mieszkań co powoduje, że jednostkowy zysk na m2 jest niższy.
Dodatkowo ostatni okres z powodu stanu epidemii był wyjątkowo niekorzystny dla przychodów z działalności spółdzielni. Po pierwsze część lokali przez długie okresy była całkowicie zamknięta, część lokali zawiesiła swoją działalność i nie wznowiła jej do dzisiaj a część najemców całkowicie wycofała się z najmu lokalu. Spowodowało to dramatyczny spadek przychodów z lokali użytkowych zarówno w roku 2020 jak i 2021. W ubiegłych latach znaczącym przychodem dla spółdzielni były też wpływy z lokat, natomiast ze względu na wysokość stóp procentowych  w ostatnim roku wpływy te spadły praktycznie do zera. Z jednej strony spadły wiec zyski, którymi spółdzielnia dzieli się z członkami a z drugiej na wyniki z działalności w roku 2021 wpływ miały dodatkowo koszty kancelarii prawnej w toczących się kilku sprawach sądowych (związanych z budynkiem przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju).
Dochody z działalności powinny ponownie wzrastać w kolejnych latach, co będzie miało wpływ na opłaty dla członków spółdzielni w kolejnych latach.
Należy wziąć także pod uwagę, że koszty opłat zróżnicowane są dla poszczególnych nieruchomości z różnych przyczyn. Na przykład w budynkach gdzie zainstalowane są wentylatory lub windy ceny energii są znacząco wyższe, w niektórych nieruchomościach sprzątanie klatek schodowych wliczone jest do opłaty eksploatacyjnej co powoduje jej znaczące podwyższenie, na części nieruchomości spłacane są koszty inwestycji nie związanych z funduszem remontowym np. koszty budowy parkingów, opłaty różnią się też ze względu na wielkość terenu wokół budynków, czy ilość mieszkań w samej nieruchomości (im mniejsze nieruchomości tym koszty jednostkowe przypadające na mieszkanie są wyższe).
Wysokość opłat znaleźć można w zakładce Zarządzanie/Eksploatacja.
Obecnie nie przewidujemy zmian w opłatach za ciepło. Tak jak każdego roku będą one szczegółowo analizowane po zakończeniu sezonu grzewczego i w zależności od zużycia ciepła i ewentualnych zmian cen przez dostawcę ciepła, decyzje będą podejmowane w II półroczu 2022r.
Informujemy również, że nie doszło do wyłonienia wykonawcy na docieplenie budynku przy ul. Gliwickiej w Rybniku ze względu na wysokie koszty w ofercie przetargowej. Część firm wycofała się z przetargu z obawy na wzrastające ceny materiałów budowalnych, jeżeli w przetargu zorganizowanym na początku 2022 roku oferty nie zmienią się będziemy szukać innych sposobów remontu elewacji w tym budynku. Propozycje te zostaną przedstawione mieszkańcom.
Nie dojdzie także obecnie do docieplenia budynków przy ul. Bocznej w Rybniku ze względu na dużą ilość osób wyrażających sprzeciw wobec tej inwestycji. W zorganizowanym głosowaniu właścicieli, teoretycznie spółdzielnia mogła  swoimi udziałami uzyskać większość dla tej inwestycji, nigdy jednak nie działamy wbrew woli mieszkańców. Dotychczasowe wykonane docieplenia na os. Chwałowicka, Karłowicza, 11 listopada, Broniewskiego, Wrębowa 14 zawsze wykonywano przy akceptacji prawie wszystkich mieszkańców, skoro przy ul. Bocznej jest obecnie tak duża grupa przeciwników inwestycji nie będziemy jej narzucać mieszkańcom. 
Należy jednak brać pod uwagę, że w przyszłości przy prawdopodobnie mocno rosnących cenach ciepła zasadne będzie wykonywanie termomodernizacji nawet na tych osiedlach , gdzie dotychczas stopy zwrotu takich inwestycji były dłuższe niż 30 lat, obecnie te okresy będą się skracać a co za tym idzie termomodernizacje będą coraz bardziej opłacalne.
Na budynku przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku sukcesywnie będą wymieniane windy. Będziemy starali się, aby prace i czasowe wyłączenia z użytkowania poszczególnych wind  były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

 

Strona 7 z 24