Narodowy Spis Powszechny

Na prośbę Gminnego Komisarza Spisowego w Wodzisławiu Śl. zamieszczamy informację na temat obowiązku spisowego. 
Przypominamy, że można obowiązek spisowy zrealizować przez Internet za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl. Jest to szybka, bezpieczna i prosta metoda udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Wodzisław Śl. , dn. 20 maj 2021r


ZAWIADOMIENIE O PISEMNYM GŁOSOWANIU UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEZ CZŁONKÓW
GSBM IM. ST.STASZICA

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą przy ul. Kubsza 12 44-300, Wodzisław Śl. informuje, że na podstawie art. 36 § 9 – § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2021 r. poz. 648) , zarządził w dniach 15 do 18 czerwca 2021 r. głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

Podjęcie uchwał w drodze pisemnego jawnego głosowania odbywać się będzie w dniach 15 do 18 czerwca 2021r. od godz. 14:30 do godz. 17:00 zgodnie z harmonogramem

Lp. Rejon Głosowania Miejsce głosowania uchwał na piśmie Termin/Godziny głosowania
1.

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu
w budynkach
w Jastrzębiu-Zdroju, ulice BGP, Bogoczowiec, 11Listopada, Broniewski, Ruchu Oporu, Północna

Biuro Administracji Osiedla Jastrzębie-Zdrój przy ul. Północnej 4  15.06.2021
godz. od 14:30 do 17:00
2.

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu
w budynkach w Rybniku-Boguszowicach

Lokal przy ul. Sztolniowej 20,
44-251 Rybnik-Boguszowice (po byłej bibliotece)
 16.06.2021
godz. od 14:30 do 17:00
3.

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu
w budynkach Rybniku - Centrum, ulice Gliwicka, Karłowicza, Kilińskiego, Chwałowicka, Żołn. Września

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. J. Szafranka 7 w Rybniku, sala nr 5 na parterze budynku - wejście główne  17.06.2021
godz. od 14:30 do 17:00
4.

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu
w budynkach
w Niedobczycach
i Wodzisławiu Śl.

Siedziba Spółdzielni
ul. Kubsza 12, 44-300 Wodzisław Śl.
 18.06.2021
godz. od 14:30 do 17:00

Członkowie z Niedobczyc mogą również głosować w dniu 17.06.2021r w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. J. Szafranka 7 w Rybniku sala nr 5.

 

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą w głosowaniu w miejscu, na terenie którego znajduje się ich lokal – za wyjątkiem członków z Rybnika Niedobczyc, którzy mogą głosować w Wodzisławiu Śl. lub Rybniku Centrum. Jeśli Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden lokal w różnych lokalizacjach, wybiera w którym miejscu głosuje, biorąc jako zasadę, że może wziąć udział w pisemnym głosowaniu tylko raz.

Uchwały Walnego Zgromadzenia objęte głosowaniem na piśmie w dniach 15- 18. 06.2021r dotyczą:
1. Uchwała nr 1/2021r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r
2. Uchwała nr 2/2021 w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2019r ( Uchwała dotyczy przeznaczenia nadwyżki bilansowej na dofinansowanie eksploatacji, opłat dla członków Spółdzielni )
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.,
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020r.
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2020r ( Uchwała dotyczy przeznaczenia nadwyżki bilansowej na dofinansowanie eksploatacji, opłat dla członków Spółdzielni )
6. Uchwała nr 6/2021 w sprawie rozliczenia wyniku z lat ubiegłych,
7. Uchwałą nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020,
8. Uchwała nr 8/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ul. Sztolniowa 20 w Rybniku Boguszowicach wydzielonych z lokalu użytkowego.
9. Uchwała nr 9/2021 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu GSBM im. St. Staszica do zbycia na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SA w Jastrzębiu-Zdroju prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej – działki nr 1774/61 – położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu.

 

Informacje w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, wobec zagrożeń epidemicznych wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, oraz obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, - obecnie zwołanie oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w roku 2021 w dotychczasowym stacjonarnym trybie nie jest możliwe. W związku z powyższym Zarząd GSBM im. St. Staszica w porozumieniu z Radą Nadzorczą w oparciu o art. 36 § 9 - §13 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz. U. z 2021r. poz. 648 ., zarządził przeprowadzenie w miesiącu czerwcu 2021r głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie. Podjęcie uchwał w najistotniejszych kluczowych sprawach jest konieczne dla dalszego sprawnego funkcjonowania Spółdzielni.

Zarząd GSBM im. St. Staszica informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roczne sprawozdania finansowe za 2019 r i 2020r ., sprawozdanie Zarządu za 2019 r. i 2020r oraz wszelkie inne materiały dotyczące spraw, które podlegać będą głosowaniu (wraz z projektami uchwał), będą wyłożone od dnia 24 maja 2021 r. do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 , 44-300 Wodzisław Śl . w Administracjach Osiedli oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl pod linkiem E- kartoteka w zakładce „ DOKUMENTY” / „DOKUMENTY MOJEJ SPÓŁDZIELNI” w pozycji Walne Zgromadzenie.

Członkowie Spółdzielni, którzy nie posiadają jeszcze dostępu do E- kartoteki mogą uruchomić dostęp i pobrać hasło w siedzibie Spółdzielni lub w administracji osiedla.

Rada Nadzorcza powoła 3 - 6 osobową Komisję ds. przeprowadzenia głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie GSBM im. ST Staszica, której zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, wydanie i zebranie kart do głosowania, policzenie głosów oddanych na karcie do głosowania oraz sporządzenie protokołu z czynności Komisji, po każdej części głosowania. W skład Komisji wejdą członkowie Rady Nadzorczą w ilości 3 osób oraz wybrani przez Radę chętni do pracy w Komisji członkowie Spółdzielni. W związku z tym prosimy członków o złożenie do dnia 09.06.2021r. stosownego pisemnego wniosku z akcesem do działania w Komisji . Wzór wniosku do pobrania w siedzibie Spółdzielni na Administracjach również na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce „DRUKI” i pod linkiem E-kartoteka w zakładce „ DOKUMENTY” / „DOKUMENTY MOJEJ SPÓŁDZIELNI” w pozycji Walne Zgromadzenie.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni wydawane będą Członkom w dniu głosowania po okazaniu przez Członka lub przez Pełnomocnika Członka Spółdzielni dokumentu tożsamości1. Wzór pełnomocnictwa można pobrać w siedzibie Spółdzielni, Administracji oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce „ DRUKI ” oraz pod linkiem E– kartoteka. Pełnomocnictwo dołączone będzie do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie GSBM im. St. Staszica.

Prosimy Członków i Pełnomocników o zabranie na głosowanie dokumentu tożsamości .

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii w miejscu głosowania oraz w czasie głosowania zachowane zostaną nakazy dotyczące dystansu i obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa w związku z tym prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej – maseczki.

Z poważaniem Zarząd GSBM im. St. Staszica

Oferty na najem garażu os. Karłowicza w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje, że posiada wolny garaż w Rybniku przy ul. Karłowicza, o pow. 17 m2.
Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach GSBM i są zainteresowane udziałem w przetargu na wysokość miesięcznego czynszu najmu na w/w garaż proszone są o dostarczenie do Spółdzielni pisemnego oświadczenia o woli przystąpienia do przetargu.
Oświadczenie prosimy składać do dnia 19.04.2021 r. do godz. 12oo - w Administracji osiedla przy ul. Gliwickiej 64 w Rybniku - lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W związku z obowiązującym stanem epidemii i koniecznością zachowania dystansu społecznego w przetargu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które złożą wcześniej powyższe oświadczenie o woli przystąpieniu do przetargu.
W zależności od ilości osób zgłaszających chęć uczestnictwa w przetargu zostanie wybrane miejsce odbycia przetargu.
O terminie i miejscu przetargu osoby zainteresowane zostaną powiadomione odrębnym pismem.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Ze stanem garażu będzie można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu się z Administratorem Osiedla tel. 32 422 65 48.

Strona 8 z 24