Ważne dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe z tzw. "starego portfela" - cd.

3 stycznia 2018r informowaliśmy Państwa o nierozwiązanej kwestii podatku dochodowego związanego z umorzeniem skapitalizowanych odsetek od kredytów tzw. "starego portfela". Niestety pomimo, że od tego czasu minęły prawie 2 miesiące problem ten nadal nie jest rozwiązany.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w grudniu ubiegłego roku podjęto prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatków dochodowych od przychodu, który odpowiada kwocie umorzonych zobowiązań odsetkowych z tytułu tzw. "starych kredytów mieszkaniowych". Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych pod pozycją 625 i skierowany został  w dniu 26 stycznia br. do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych.

Niespodziewanie w lutym zaniechano dalszych prac nad tym projektem. Jak wynika z treści pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowanego do Marszałka Sejmu ( w odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł G. Masłowskiej )  zdecydowano, aby "ze względu na wagę społeczną omawianego problemu" rozwiązania w zakresie zwolnień od podatku dochodowego dla kredytobiorców ująć w ustawie podatkowej. W konsekwencji opracowywany wcześniej w Ministerstwie Finansów na potrzeby innych rozwiązań projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został uzupełniony o odpowiednie regulacje. Projekt tej ustawy w dniu 5 lutego 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów a w dniu 6 lutego 2018 r. projekt przyjęła Rada Ministrów. Następnie skierowany został 22 lutego br. do Sejmu, a 23 lutego do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. Zgodnie z projektem ustawy stosuje się ją do przychodów z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym uzyskanych po 1 stycznia 2018 r.

Biorąc jednak pod uwagę czas trwania procesu legislacyjnego, jakim podlega każda ustawa przed poddaniem jej pod głosowanie, istnieją uzasadnione obawy, że nie zostanie ona przyjęta do terminu w jakim Spółdzielnia musi złożyć do banku PKO BP wnioski o umorzenie odsetek, aby uniknąć ich zapłaty za I kwartał 2018 r tj. do 25 marca 2018 r. Doliczając do tego okresu czas na podpis Prezydenta oraz fakt, że zgodnie z projektem wchodzi ona w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jest praktycznie niemożliwe, aby obowiązywała na dzień 25 marca 2018 r.

Ważne dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe z tzw. "starego portfela"

Ustawa z  30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłaconych przez bank premii gwarancyjnych miała za zadanie udzielenie wsparcia kredytobiorcom w spłacie kredytów mieszkaniowych tzw. „starego portfela", zaciągniętych do 31 maja 1992 r. Wprowadziła ona rozwiązanie polegające na czasowym zwolnieniu kredytobiorców z obowiązku spłaty odsetek od kredytu, po to aby środki wnoszone przez kredytobiorców na obsługę zadłużenia kredytowego skierować w całości na spłatę kapitału kredytowego.

Warunkiem przejściowego wykupu przez budżet państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów jest comiesięczna obsługa zadłużenia kredytowego (spłata kapitału na warunkach określonych w ustawie). Jednocześnie zgodnie z ww. ustawą, na wniosek kredytobiorcy (spółdzielnia mieszkaniowa albo osoba fizyczna), który od 1 stycznia 1998 r. lub od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998 r. – lecz nie później niż od 1 stycznia 2006 r. – przez 20 lat systematycznie i terminowo spłacał kredyt, bank umarza (w ciężar budżetu państwa) pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu (zgodnie z art. 10a ustawy).

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 r o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016 r poz. 1779), w przypadku 20-letniej spłaty kredytu Spółdzielnia zaprzestała od dnia 01 stycznia 2018 r pobierania od mieszkańców spłaty odsetek od w/w kredytów w celu ich przekazywania do banku.  

Niestety do dnia dzisiejszego nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia ewentualnego podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów co wynika zarówno z komunikatu z dnia 22 grudnia 2017 r opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów jak i z pisma z dnia 28 grudnia 2017 r przesłanego do Spółdzielni przez bank PKO BP, który udzielał te kredyty.

Oba te dokumenty zawierają informację, że Ministerstwo Finansów podjęło prace nad takim rozwiązaniem, dzięki któremu kredytobiorcy (spółdzielnie oraz osoby fizyczne) nie będą płacić podatku dochodowego. Przewiduje się wydanie na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r poz. 201 z późn. zm.) rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatków dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych od przychodu, który odpowiada kwocie umorzonych zobowiązań odsetkowych. Ministerstwo dołoży starań, aby proces procedowania nad ww. projektem rozporządzenia przeprowadzić w możliwie najkrótszym terminie.

Ze względu na jego wagę w całości, bez zmian przytaczamy ostanie zdanie ze stanowiska Ministerstwa Finansów przekazanego bankowi PKO BP:

"Biorąc pod uwagę iż wnioski o umorzenie mogą być składane od dnia 1 stycznia 2018 roku, a umorzenie ww. zadłużenia do czasu wydania rozporządzenia będzie skutkować powstaniem zobowiązania podatkowego (wystawienie PIT-8C albo obowiązek wpłaty zaliczki do dnia 20 miesiąca po miesiącu w którym umorzono zobowiązanie odsetkowe) istotne jest poinformowanie kredytobiorców o obecnym stanie prawnym i podjętych działaniach, tak aby mogli oni racjonalnie podejmować decyzję o złożeniu wniosku o umorzenie"

W załączeniu do wiadomości mieszkańców przekazujemy skan pisma PKO BP datowanego na 28 grudnia 2017. 

Pismo PKO BP

Strona 10 z 17