Powiadamianie o przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

Obowiązek powiadamiania ludności wynika z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska.
Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem niskiej jakości paliw, często w starych kotłach o nieprawidłowych parametrach energetycznych powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości spalin emitowanych przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest odstaje od norm przez większą część okresu na terenie prawie całego województwa śląskiego, szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej.
Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego, jednak szczególnie narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (niewydolność serca, choroba wieńcowa), układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze i dzieci.

Zgodnie z procedurą Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji powstania zagrozenia, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje treść powiadomienia i przesyła je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie służba dyżurna WCZK, w celu powiadomienia ludności, przesyła niezwłocznie treść powiadomienia do środków masowego przekazu (Polskie Radio Katowice, TVP Katowice i inne), publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania, a także przekazuje się jako ostrzeżenie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.
Centra powiatowe ostrzegają ludność  poprzez lokalne środki masowego przekazu, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, inne instytucje i zakłady pracy. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Śląski Monitoring Powietrza".

Dla potrzeb ostrzegania ludności została także uruchomiona specjalna, bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne Windows, Android, iOS (Google Play, Apple APP Store, Windows Phone Store) . Aplikację można wyszukać w sklepach wymienionych platform po wpisaniu kluczowych słów RSO lub Regionalny System Operacyjny. Po zainstalowaniu należy wybrać w ustawieniach województwo. Można otrzymywać powiadomienia automatyczne po wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień "Push". Aplikacja zawiera także między innymi ostrzeżenia meteorologiczne, informacje drogowe oraz poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o wysokości zadłużenia - lokale mieszkalne

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o ilości osób posiadających zadłużenie wobec spółdzielni oraz o wysokości tego zadłużenia na poszczególnych budynkach. W tabelce zawarto tylko dane o lokalach mieszkalnych na których zadłużenie przekracza 50 zł na dzień 31 grudnia 2015r.
Przypominamy jednocześnie, że opłaty wnosi się do 20 dnia miesiąca, a za termin wpłaty uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy spółdzielni. 

Zgodnie z §7 Statutu GSBM spółdzielnia prowadzi rejestry członków w których między innymi znajdują się dane dotyczące wysokości zadłużenia z tytułu zalegania z opłatami wobec spółdzielni. Każdy członek spółdzielni ma prawo do przeglądania rejestru po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami spółdzielni. Zgodnie z art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze do przeglądania rejestru uprawniony jest także małżonek członka spółdzielni, wierzyciel członka oraz spółdzielni.

 

Lokale mieszkalne - zadłużenie

Informacja na temat zmian w opłatach za lokale.

Zarząd GSBM przekazuje informację dotyczącą wprowadzonych w styczniu 2016r zmian w opłatach za lokale:

1. W trakcie spotkań z Przedstawicielami Rad Nieruchomości zdecydowano, że w przypadku wystąpienia zwrotów za ciepło za rok 2015 jednorazowo w miesiącu lutym 2016 może zostać wprowadzony na niektórych nieruchomościach podwyższony odpis na fundusz remontowy. Dotyczy to nieruchomości gdzie występują pilne potrzeby remontowe, nieruchomości spłacających pożyczki lub też nieruchomości na których na funduszu remontowym jest ujemny wynik. Taka decyzja pozwala na zwiększenie przychodów na funduszu remontowym bez podwyższania wysokości miesięcznych opłat. Po analizie wyników na cieple okazało się, że nie na wszystkich nieruchomościach, gdzie uzyskano zgodę Rad Nieruchomości,  można taką jednorazową podwyższoną opłatę wprowadzić (np. os. Boguszowice czy Broniewskiego). Ostatecznie zmianę, z uwzględnieniem potrzeb remontowych, Rada Nadzorcza wprowadziła uchwałą z 27 stycznia 2016 na następujących nieruchomościach:

-Wrębowa 14 - środki gromadzone na remont loggi
-Boczna 11,13,15 - na remont elewacji ostatniego budynku na nieruchomości
-Związkowa 30 - remont parkingu
-Kiliński 21 - remont elewacji i (ściany, okna, balkony)
-Karłowicza 2,2A,2B,2C - spłata pożyczki na docieplenie budynków
-Chwałowicka27,29,31,33 - spłata pożyczki oraz remont wejść do budynków
-Żołnierzy Września 3 - remont centralnego ogrzewania.

Warto dodać, że na czterech z powyższych nieruchomości występuje minus na funduszu remontowym (Boczna, Kiliński, Karłowicza, Chwałowicka) i wprowadzona zmiana spowoduje jego zmniejszenie.

2. Po analizie przychodów i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej okazało się, że za rok 2015 praktycznie na wszystkich budynkach korzystających z centralnej ciepłej wody wystąpił niedobór. Spowodowało to po pierwsze konieczność dopłat do zużytej ciepłej wody za rok 2015, a po drugie wymusza to wzrost wysokości zaliczek na podgrzanie wody. Wysokość zaliczek obliczona została na podstawie dwóch zmiennych tj. kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody za rok ubiegły i ilości m³ ciepłej wody zużytej na budynku (zespole budynków) za rok ubiegły. Oczywiście dla poszczególnych lokali wielkość zaliczek zależna jest od ilości zużywanej ciepłej wody.
Trzeba nadmienić, że paradoksalnie  im większe oszczędności ciepłej wody czyli im niższe zużycie ciepłej wody w budynku tym wyższa jednostkowa cena za podgrzanie m³ wody. Wynika to z faktu, że koszty stałe podgrzania są niezależne od ilości zużywanej ciepłej wody. 

3. Na podstawie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzone zostały od lutego 2016 nowe stawki opłaty „śmieciowej”. Wysokość tej podwyżki dla mieszkańców budynków wielorodzinnych wynika  z przeprowadzonego przez Urząd Miasta przetargu na wywóz nieczystości.

 

Strona 15 z 19