Ważne dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe z tzw. "starego portfela" cz. 3

We wcześniejszych informacjach przekazywaliśmy Państwu szczegóły związane z problematyką opodatkowania przychodu z tytułu umorzonych odsetek od zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Sprawa ta dosyć długo nie mogła znaleźć rozwiązania.
Tym razem mamy jednak do przekazania bardziej pomyślne informacje. Otóż w Sejmie pojawił się rządowy projekt ustawy " o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ". W jego treści znalazły się zapisy o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, które prowadzą do zwolnienia od podatku dochodowego tego przychodu. Ustawa ta zdecydowana większością głosów została przyjęta przez Sejm, a obecnie oczekujemy na jej rozpatrzenie przez Senat RP. Zgodnie z porządkiem obrad opublikowanym na stronie internetowej Senatu ustawa ta winna być rozpatrzona w trakcie 61 posiedzenia przewidzianego w dniach 06 - 08 czerwca. 
W przypadku pozytywnego głosowania w Senacie pozostanie oczekiwać na podpis Prezydenta RP.

Zarząd GSBM

AKTUALIZACJA 11.06.2018: W dniu 5 czerwca 2018 r. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat w dniu 7 czerwca przegłosował wprowadzenie tych poprawek do ustawy. W związku z tym, ustawa ta ponownie trafi pod obrady Sejmu, aby ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat. Istotne jest, że żadna z poprawek nie dotyczy kwestii kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie.
Najbliższe posiedzenie Sejmu odbywa się w dniach 14-15 czerwiec 2018 r.

AKTUALIZACJA 05.07.2018: Poprawki Senatu w Sejmie pozostały bez zmian, w związku z czym ustawa została uchwalona. Następnie podpisana została Przez Prezydenta RP. W dniu 4 lipca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1291. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia.
Po długich miesiącach niepewności jest to bardzo dobra wiadomość dla Spółdzielni i jej członków.
Spółdzielnia posiada przygotowane już wnioski o umorzenie i w ciągu kilku dni prześle je do banku.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Informacja  o Ochronie  Danych Osobowych w GSBM im. St. Staszica 

w Wodzisławiu Śl.

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO  IM. ST. STASZICA   -  działając zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  - w dalszej treści   powoływanym jako   RODO  -  informuje, iż jest ADMINISTRATOREM  DANYCH OSOBOWYCH: :

1) Członków spółdzielni/ byłych Członków , osób zamieszkałych z członkami,

2) Właścicieli lokali mieszkalnych/ byłych Właścicieli  , który nie są członkami wraz z osobami zamieszkałymi,

3) Osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego, 

4) Dzierżawców , najemców ,

5) Pracowników/ byłych pracowników/ kandydatów do pracy, 

6) Kontrahentów  Spółdzielni, 

1.DANE KONTAKTOWE  ADMINISTRATORA DANYCH  -  Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica / skrót GSBM im. St. Staszica / z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12 ,

2.Informację  na temat   przetwarzania przez Spółdzielnię Państwa  danych osobowych,  w tym celów , podstawy prawnej  przetwarzania  można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Administratora jak wyżej oraz pod numerem telefonu  32 4556404 ,  oraz kierować zapytania na adres e.mail:   gsbm@ republika.pl  

3.CEL PRZETWARZANIA  -  Spółdzielnia przetwarza  dane osobowe   w celu  realizacji  zadań , obowiązków   i uprawnień określonych  w § 4 Statutu m.in opisanych jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz  ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, zwanych w dalszej części Statutu lokalami oraz realizacji zadań , obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z szeroko pojętym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, aby realizować zakres zadań,   Spółdzielnia  jako przedmiot działania realizuje m.in. obowiązki z zakresu:

1) wynajmu  i Zarządzania nieruchomościami własnymi  i dzierżawionymi,  

2) prowadzi  działalność społeczną  i oświatowo-kulturalną  na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni  w przypadku podpisania przez te osoby stosownej umowy,

3) zarządza   lub administruje nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub właścicielami tej nieruchomości,

4) prowadzi  wykonawstwo własne,  

5) prowadzi  działalność gospodarczą  w interesie swoich członków,

6) nabywa  tereny  potrzebne  jej na własność lub w użytkowanie wieczyste oraz zbywana   tereny  zbędne , a także wydzierżawia  części gospodarcze  terenów. W ramach realizacji celów Spółdzielnia przetwarza dane / tj. m.in.  gromadzi , weryfikuje , utrwala, porządkuje, modyfikuje, przechowuje, przegląda, archiwizuje /, naliczając i rozliczając  należności ; rozpatrując   i realizując   wnioski  , zawierając  i realizując umowy,   wykonując przeglądy techniczne , usuwając awarię , windykując  należności, prowadząc konserwację  zasobów.  

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA :  Podstawą    legitymującą przetwarzanie danych przez Administratora  Danych  zgodnie z art. 6  RODO jest spełnienie jednego z niżej podanych warunków :  

1) Osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

6) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

SPÓŁDZIELNIA jako ADMINISTRATOR DANYCH, PRZETWARZA DANE, aby realizować  obowiązki  określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie i Regulaminach  - przetwarza dane  m.in.  w oparciu o :

a) Zgodę  osoby, której dane dotyczą, 

b) Umowy, której stroną jest Spółdzielnia, 

c) Ustawę  z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze 

d) Ustawę  z dnia 15.12.2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych 

e) Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r O własności lokali 

f) Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r  O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

g) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

i) Statut  i Regulaminy   Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica  w Wodzisławiu Śl.

5.ODBIORCY DANYCH  - dane mogą być udostępniane przez Administratora      podmiotom  na podstawie umowy powierzenia  przetwarzania danych w celu realizacji  celów Administratora Danych, a także  mogą  być udostępniane  innym podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów  prawa  pod warunkiem wykazania interesu prawnego  do pozyskania informacji. Odbiorcami  danych osobowych mogą być Urzędy Państwowe  np.  Skarbowy;   Poczta Polska ;  Firmy Ubezpieczeniowe, Organy Sprawiedliwości  - Sądy;  Policja , Prokuratura , Komornicy; Firmy obsługujące nieruchomości np. Kominiarskie , Pogotowia - Gazowe, Energetyczne, Ratunkowe , Sprawujące obsługę informatyczną Spółdzielni m.in.  Firma Informatyczna dostarczająca oprogramowania, czy zapewniająca serwis sprzętu oraz doradztwo w zakresie obsługi systemu informatycznego Spółdzielni.

6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH   dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie  3 niniejszej  informacji lub   przez okres,  aż do utraty  celowości i użyteczności  przetwarzania, która   określona  jest  potrzebą   realizacji zadań będących przedmiotem działania Spółdzielni  określonych w Statucie .

 7.PRAWA OSÓB, których dane dotyczą   -   każda osoba , której dane są przetwarzane  posiada    prawo :

1) dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO) - , czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane, 

2) do  sprostowania  danych ( art. 16 RODO ) ,- żądanie  sprostowania danych jeżeli są niekompletne, nieaktualne ,

3) prawo żądanie usunięcia danych / prawo bycia zapomnianym  ( art. 17 RODO),  

4) prawo  żądania ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO ),

5) prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO) – czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi, 

6) prawo wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzanie danych jeśli przetwarzane są  w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. f. ( art. 21 RODO) 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  w przypadku gdy dane osobowe  przetwarzane są   z naruszeniem przepisów Jeśli dane są przetwarzane na zasadzie złożonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO –  osobie, która taka zgodę złożyła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych , którego dokonano przed jej cofnięciem.

 8.PRAWO SKARGI -   osobom , których dane są przetwarzane  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają  , że  przetwarzanie danych osobowych    ich dotyczące, narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

 9.Dane osobowe pozyskane i przetwarzane przez Administratora  Danych  nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani   profilowaniu.  

Zarzad GSBM im. St. Staszica 

Strona 15 z 23