Dodatki mieszkaniowe

Aktualizacja maj 2017

Przypominamy mieszkańcom, że można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W poszczególnych miastach wnioski o jego przyznanie składa się w następujących miejscach:
Rybnik - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Działu Usług OPS, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik
Jastrzębie-Zdrój - Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, Aleja Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Wodzisław Śląski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski

Treść wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego znajduje się w zakładce "Druki". Informujemy również, że aktualnie istnieje również możliwość starania się dodatkowo o przyznanie dodatku energetycznego. Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz wysokość dodatków energetycznych szczegółowo opisano w poniższym linku.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 9-16 maj 2016

W linku poniżej (treść zapisana w formacie pdf) znajdują się szczegółowe informacje na temat tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM.

Walne Zgromadzenie 2016

 

Projekty uchwał, inne dokumenty omawiane na Walnym Zgromadzeniu oraz druki dostępne są w zakładce "Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie", natomiast protokół z pełnej lustracji spółdzielni za okres 01.01.2013 - 31.12.2015 dostępny jest w zakładce "Organy Spółdzielni / Zarząd GSBM".

Powiadamianie o przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu.

Obowiązek powiadamiania ludności wynika z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska.
Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Ta szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem niskiej jakości paliw, często w starych kotłach o nieprawidłowych parametrach energetycznych powodujących niecałkowite spalanie i powstawanie dużej ilości spalin emitowanych przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest odstaje od norm przez większą część okresu na terenie prawie całego województwa śląskiego, szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej.
Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego, jednak szczególnie narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (niewydolność serca, choroba wieńcowa), układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze i dzieci.

Zgodnie z procedurą Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji powstania zagrozenia, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje treść powiadomienia i przesyła je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie służba dyżurna WCZK, w celu powiadomienia ludności, przesyła niezwłocznie treść powiadomienia do środków masowego przekazu (Polskie Radio Katowice, TVP Katowice i inne), publikuje je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania, a także przekazuje się jako ostrzeżenie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.
Centra powiatowe ostrzegają ludność  poprzez lokalne środki masowego przekazu, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, inne instytucje i zakłady pracy. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Śląski Monitoring Powietrza".

Dla potrzeb ostrzegania ludności została także uruchomiona specjalna, bezpłatna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne Windows, Android, iOS (Google Play, Apple APP Store, Windows Phone Store) . Aplikację można wyszukać w sklepach wymienionych platform po wpisaniu kluczowych słów RSO lub Regionalny System Operacyjny. Po zainstalowaniu należy wybrać w ustawieniach województwo. Można otrzymywać powiadomienia automatyczne po wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień "Push". Aplikacja zawiera także między innymi ostrzeżenia meteorologiczne, informacje drogowe oraz poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o wysokości zadłużenia - lokale mieszkalne

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o ilości osób posiadających zadłużenie wobec spółdzielni oraz o wysokości tego zadłużenia na poszczególnych budynkach. W tabelce zawarto tylko dane o lokalach mieszkalnych na których zadłużenie przekracza 50 zł na dzień 31 grudnia 2015r.
Przypominamy jednocześnie, że opłaty wnosi się do 20 dnia miesiąca, a za termin wpłaty uznaje się datę jej wpływu na rachunek bankowy spółdzielni. 

Zgodnie z §7 Statutu GSBM spółdzielnia prowadzi rejestry członków w których między innymi znajdują się dane dotyczące wysokości zadłużenia z tytułu zalegania z opłatami wobec spółdzielni. Każdy członek spółdzielni ma prawo do przeglądania rejestru po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami spółdzielni. Zgodnie z art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze do przeglądania rejestru uprawniony jest także małżonek członka spółdzielni, wierzyciel członka oraz spółdzielni.

 

Lokale mieszkalne - zadłużenie

Strona 16 z 20