Informacja o działalności spółdzielni w roku 2014

Podobnie jak w latach ubiegłych poniżej podajemy do wiadomości wszystkich mieszkańców naszych zasobów informację dotycząca działalności spółdzielni za poprzedni rok. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni otrzymują szczegółowe informacje na te tematy, niemniej Zarząd spółdzielni uważa, że także pozostałe osoby niebędące członkami spółdzielni mają prawo do informacji na temat działalności spółdzielni, która zarządza zasobami w których mieszkają. Dlatego niniejsza informacja zawiera omówienie spraw windykacji, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, funduszu remontowego, umów z usługodawcami oraz wiele inne istotnych z punktu widzenia mieszkańca spraw. W roku obecnym zrezygnowaliśmy z druku tej informacji dla każdego mieszkania, nie pozbawiamy jednak możliwości zapoznania się z informacją osób nie posiadających dostępu do internetu ponieważ pełny tekst informacji mogą otrzymać na każdej z naszych administracji.

Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka - cd.

Informujemy mieszkańców budynków zasilanych z kotłowni gazowej na os. Karłowicza w Rybniku, że w dniu 8 kwietnia otrzymaliśmy pismo z PEC Jastrzębie-Zdrój, którego treść publikujemy poniżej.

W związku z powyższym pismem, zwróciliśmy się w tym samym dniu do PEC o dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania:
- czy trudności z uzyskaniem zgody właścicieli działek na proponowany przebieg sieci dotyczy właścicieli prywatnych czy będących własnością gminy Rybnik lub Skarbu Państwa
- czy w przypadku braku zgody w/w właścicieli brana jest pod uwagę alternatywna trasa czy PEC bierze pod uwagę możliwość rezygnacji z inwestycji
- czy w sytuacji kiedy na rok 2015 były zagwarantowane środki na inwestycję jest możliwe jej wykreślenie z planów roku 2016

Zwróciliśmy także uwagę, że oczekujemy od PEC szybkiej odpowiedzi ponieważ dalsze działania spółdzielni dotyczące ogrzewania na tym osiedlu będą uwarunkowane treścią otrzymanej odpowiedzi.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że oczekujemy na wykonanie audytu energetycznego a o terminie planowanego spotkania dotyczącego proponowanej inwestycji docieplenia budynku powiadomimy stosownym ogłoszeniem wywieszonym na klatkach schodowych.

Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka w Rybniku

W zeszłym roku informowaliśmy Państwa o tym, że PEC Jastrzębie zlecił wykonanie projektu zmiany sposobu dostarczania ciepła w tej części miasta. Przypominamy, że w rozwiązanie sporu pomiędzy spółdzielnią a PEC, który skutkował wypowiedzeniem umowy na dostarczanie ciepła do ww. budynków, zaangażował się Urząd Miasta Rybnika. W wyniku podjętych wspólnie negocjacji ustalono, że spółdzielnia wycofa wypowiedzenie umowy, natomiast PEC Jastrzębie przystąpi najpierw do zaprojektowania a później do wykonania nowej sieci ciepłowniczej w tym rejonie Rybnika. Miasto zobowiązało się  do pomocy przy uzyskaniu stosownych pozwoleń dla PEC na wejście w teren oraz do rozpropagowania idei zamiany sposobu ogrzewania wśród mieszkańców domków jednorodzinnych. Dla tych mieszkańców spotkania zainicjowane przez Urząd odbyły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie takim sposobem ogrzewania, pomimo obiecanych dotacji miejskich, było wśród mieszkańców domków dosyć "umiarkowane". Pomimo tego, PEC Jastrzębie zlecił wykonanie w ubiegłym roku stosownego projektu oraz poczynił uzgodnienia z Kompanią Węglową, która była właścicielem ciepłowni Chwałowice, co do dostawy ciepła na najbliższe lata. Negocjacje pomiędzy PEC a ciepłownią były na tyle zaawansowane, że ustalono wstępnie także nowe taryfy na dostawę ciepła (o wiele korzystniejsze dla mieszkańców ww. budynków niż te obowiązujące obecnie).

Według ostatnich informacji uzyskanych z PEC, pomimo niewielkiego zainteresowania mieszkańców domów jednorodzinnych, inwestycja budowy sieci ma dojść do skutku. Być może zostanie skorygowana trasa projektowanej sieci, która ma oprócz naszych budynków zasilać w ciepło także szpital prz ul. Gliwickiej. Nie zmieniły się również ustalenia co do terminu jej wykonania, winien to być rok 2015. To co może stanąć na przeszkodzie tej inwestycji to pokłosie  kryzysu w polskim górnictwie, czyli szykujące się zmiany własnościowe. W przypadku zmiany właściciela ciepłowni Chwałowice (w ostatnich dniach podpisana została, pomiędzy Kompanią Węglową a Węglokoksem, przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży między innymi kopalni Chwałowice) być może potrzebne będą kolejne negocjacje pomiędzy PEC a właścicielem ciepłowni. Wydaje się, że jest to na chwilę obecną jedyne poważne zagrożenie realizacji tej inwestycji.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że zlecone zostało wykonanie zarówno audytu jak i projektu wymiany elewacji wraz z dociepleniem budynku. Jeszcze przed wykonaniem projektu można stwierdzić, że będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Oczekujemy obecnie również na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące zasad pozyskiwania środków unijnych na termomodernizacje budynków przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jest to nowość, ponieważ dotychczas spółdzielnie nie mogły korzystać z tych środków (za wyjątkiem likwidacji azbestu) i wykonane dotychczas docieplenia przez naszą spółdzielnię były realizowane głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wstępnie informujemy, że pod koniec kwietnia zorganizujemy spotkanie dla mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej dotyczące planowanej inwestycji.

Remont kanalizacji sanitarnej os. Zofiówka

Mieszkańców osiedla Zofiówka informujemy, że 27 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącą terminu wykonania przez spółkę remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu.Zgodnie z treścią tego pisma remont rozpocznie się dopiero w I kwartale 2016 r. Zakres robót jest bardzo szeroki i przewiduje wymianę sieci sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków. W związku z tym roboty będą prowadzone praktycznie na większości terenu osiedla, dlatego do tego czasu musimy wstrzymać roboty, które miały być wykonywane na zewnątrz budynków ponieważ mogłyby one ulec zniszczeniu. W szczególności nie można wykonać planowanego remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybnickiej.
inne roboty remontowe będą prowadzone według planu remontów, który zostanie skorygowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2015 r.

Strona 17 z 19