Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka w Rybniku

W zeszłym roku informowaliśmy Państwa o tym, że PEC Jastrzębie zlecił wykonanie projektu zmiany sposobu dostarczania ciepła w tej części miasta. Przypominamy, że w rozwiązanie sporu pomiędzy spółdzielnią a PEC, który skutkował wypowiedzeniem umowy na dostarczanie ciepła do ww. budynków, zaangażował się Urząd Miasta Rybnika. W wyniku podjętych wspólnie negocjacji ustalono, że spółdzielnia wycofa wypowiedzenie umowy, natomiast PEC Jastrzębie przystąpi najpierw do zaprojektowania a później do wykonania nowej sieci ciepłowniczej w tym rejonie Rybnika. Miasto zobowiązało się  do pomocy przy uzyskaniu stosownych pozwoleń dla PEC na wejście w teren oraz do rozpropagowania idei zamiany sposobu ogrzewania wśród mieszkańców domków jednorodzinnych. Dla tych mieszkańców spotkania zainicjowane przez Urząd odbyły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie takim sposobem ogrzewania, pomimo obiecanych dotacji miejskich, było wśród mieszkańców domków dosyć "umiarkowane". Pomimo tego, PEC Jastrzębie zlecił wykonanie w ubiegłym roku stosownego projektu oraz poczynił uzgodnienia z Kompanią Węglową, która była właścicielem ciepłowni Chwałowice, co do dostawy ciepła na najbliższe lata. Negocjacje pomiędzy PEC a ciepłownią były na tyle zaawansowane, że ustalono wstępnie także nowe taryfy na dostawę ciepła (o wiele korzystniejsze dla mieszkańców ww. budynków niż te obowiązujące obecnie).

Według ostatnich informacji uzyskanych z PEC, pomimo niewielkiego zainteresowania mieszkańców domów jednorodzinnych, inwestycja budowy sieci ma dojść do skutku. Być może zostanie skorygowana trasa projektowanej sieci, która ma oprócz naszych budynków zasilać w ciepło także szpital prz ul. Gliwickiej. Nie zmieniły się również ustalenia co do terminu jej wykonania, winien to być rok 2015. To co może stanąć na przeszkodzie tej inwestycji to pokłosie  kryzysu w polskim górnictwie, czyli szykujące się zmiany własnościowe. W przypadku zmiany właściciela ciepłowni Chwałowice (w ostatnich dniach podpisana została, pomiędzy Kompanią Węglową a Węglokoksem, przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży między innymi kopalni Chwałowice) być może potrzebne będą kolejne negocjacje pomiędzy PEC a właścicielem ciepłowni. Wydaje się, że jest to na chwilę obecną jedyne poważne zagrożenie realizacji tej inwestycji.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że zlecone zostało wykonanie zarówno audytu jak i projektu wymiany elewacji wraz z dociepleniem budynku. Jeszcze przed wykonaniem projektu można stwierdzić, że będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Oczekujemy obecnie również na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące zasad pozyskiwania środków unijnych na termomodernizacje budynków przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jest to nowość, ponieważ dotychczas spółdzielnie nie mogły korzystać z tych środków (za wyjątkiem likwidacji azbestu) i wykonane dotychczas docieplenia przez naszą spółdzielnię były realizowane głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wstępnie informujemy, że pod koniec kwietnia zorganizujemy spotkanie dla mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej dotyczące planowanej inwestycji.

Remont kanalizacji sanitarnej os. Zofiówka

Mieszkańców osiedla Zofiówka informujemy, że 27 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącą terminu wykonania przez spółkę remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu.Zgodnie z treścią tego pisma remont rozpocznie się dopiero w I kwartale 2016 r. Zakres robót jest bardzo szeroki i przewiduje wymianę sieci sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków. W związku z tym roboty będą prowadzone praktycznie na większości terenu osiedla, dlatego do tego czasu musimy wstrzymać roboty, które miały być wykonywane na zewnątrz budynków ponieważ mogłyby one ulec zniszczeniu. W szczególności nie można wykonać planowanego remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybnickiej.
inne roboty remontowe będą prowadzone według planu remontów, który zostanie skorygowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2015 r.

Rozliczenie ciepła za 2014 i fundusz remontowy.

Po spływie wszystkich faktur za ogrzewanie budynków oraz za podgrzanie wody dokonano rozliczenia kosztów i przychodów za rok 2014.
Na wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach naszej spółdzielni zanotowano wynik dodatni na centralnym ogrzewaniu, natomiast wyniki za podgrzanie wody są zróżnicowane w zależności od wymiennikowni.

Pomimo faktu, że podwyżki cen za energię w ubiegłym roku wynosiły tylko kilka procent, a stawki za podgrzanie wody w spółdzielni nie uległy zmianie to na części wymiennikowni wynik ujemny jest znacznie gorszy niż w roku ubiegłym (szczególnie widoczne jest to na osiedlu Bogoczowiec). Wynika to paradoksalnie z faktu bardziej oszczędnego korzystanie z ciepłej wody w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013. Sytuacja bowiem jest taka, że koszty stałe, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża spółdzielnię są niezależne od wielkości zużycia ciepłej. Efekt tego jest taki, że im mniejsze jej zużycie przez mieszkańców to tym większa jest cena jednostkowa za podgrzanie metra sześciennego wody. 

Na części nieruchomości w miesiącu w którym rozliczamy ciepło (luty 2015) podwyższona została na jeden miesiąc wysokość odpisu na fundusz remontowy. Wyjaśniamy jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji. Otóż na zdecydowanej większości naszych nieruchomości koszty realizacji potrzeb remontowych przekraczają (często znacząco) wielkość przychodów na funduszu remontowym, a dodatkowo na części nieruchomości jest wynik ujemny po wykonaniu robót w latach ubiegłych. Trzeba także dodać, że wysokość odpisu na ten fundusz jest w naszej spółdzielni na wielu nieruchomościach  dużo niższa niż w innych spółdzielniach czy wspólnotach z naszego regionu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że każda, nawet niewielka podwyżka opłat jest dla wielu rodzin obciążeniem domowego budżetu. Dlatego staramy się w sposób bardzo wyważony dokonywać jakichkolwiek zmian wysokości opłat (w tym tych na remonty). Sytuacja jaką mamy do czynienia w tym roku czyli, dzięki wysokiej temperaturze zimą w roku ubiegłym, zwroty na cieple na wszystkich nieruchomościach powoduje, że można zwiększyć dochody funduszu remontowego bez jakiegokolwiek zwiększenia miesięcznej opłaty wnoszonej do spółdzielni w lutym. Co więcej pomimo jednomiesięcznego zwiększenia wysokości odpisu na fundusz remontowy na wszystkich nieruchomościach opłaty wnoszone w lutym będą niższe niż za miesiąc styczeń.
Mieszkańcy każdej nieruchomości, której dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie odpisu na fundusz remontowy zostali poinformowani na jaki konkretny cel przeznaczone będą uzyskane dodatkowo środki. Przykładowo celem tym będzie spłata wcześniej poniesionych kosztów (np. na docieplenie czy remont elewacji - nier. Karłowicza, Boczna, Chwałowicka), gromadzenie środków na kosztowne remonty planowane w najbliższych latach (elewacje - nier. Boczna, Wrębowa, osiedle Boguszowice; docieplenia - nier. Broniewski, Gliwicka; remont inst grzewczej - nier. Ż.Września; przebudowa wejść do budynków - os. Zofiówka). Dzięki tym dodatkowo uzyskanym środkom realizację tych kosztownych remontów będzie można wykonywać szybciej, a tam gdzie koszty i tak są lub będą wyższe od przychodów pozwolą one obniżyć ujemny wynik.

Zarząd GSBM

E-kartoteka

Informujemy użytkowników programu e-kartoteka, że od dnia 26 stycznia 2014r dostęp do programu będzie możliwy wyłącznie po akceptacji regulaminu świadczenia tych usług. Treść tego regulaminu będzie dostępna przy próbie logowania do programu e-kartoteka. Uchwalenie niniejszego regulaminu jest związane z szeroko pojętą polityką ochrony danych osobowych.
Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie korzystały z usług tego programu do pobrania loginu i hasła. Można je otrzymać w administracji osiedla. System ten działa przez całą dobę w związku z czym możliwy jest dostęp do swojej kartoteki mieszkaniowej bez dodatkowego kontaktu ze spółdzielnią.

Strona 18 z 19