Sezon grzewczy 2023/24

Informujemy mieszkańców, że w dniu 05 października podjęto decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Ogrzewanie budynków na poszczególnych osiedlach jest jednak również uzależnione od tego, czy inne podmioty zarządzające budynkami również zgłosiły wniosek o rozpoczęcie grzania.

Badanie sprawozdania finansowego - oferty

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 12 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl.za lata 2023 i 2024 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania , czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.
I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl. ” w terminie do 15 września 2023 r. do godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.
II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. (tj. Dz. U. 2022 r. poz.1302 ze zm.)
2. Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
III. Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
2. Informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych-wykaz badanych podmiotów w okresie minimum ostatnich trzech lat.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni.
5. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania za rok 2023 oraz rok 2024. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania bezpośrednio w Spółdzielni, koszty dojazdu, noclegi.
IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia sprawozdania z badania do dnia 31 marca 2024 r. za rok 2023 oraz do 31 marca 2025 r. za rok 2024
V. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.
VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2022 r - bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów na kwotę 36 692 278,4 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych 20 637 545,58zł - średnioroczne zatrudnienie 54,53 etatów

Informacja na temat opłat za ciepło

W miesiącu marcu b.r. mieszkańcy naszych osiedli podpisywali petycję skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z apelem, aby mieszkańcy budynków wielolokalowych, którzy korzystają z ciepła systemowego zostali również objęci pomocą w postaci rekompensat (podobnie jak w przypadku ogrzewania węglem, pelletem, gazem czy drewnem) w związku z drastycznym wzrostem opłat za ciepło. Rekompensata miałaby wynosić 1 tys. zł za ostatni sezon grzewczy. Petycja została podpisana nie tylko przez mieszkańców naszej spółdzielni, ale także w wielu innych spółdzielniach w woj. śląskim.
W sierpniu b.r. otrzymaliśmy, poprzez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, odpowiedź Ministerstwa na petycję.
Odpowiedź jest NEGATYWNA.
Jak Ministerstwo uzasadnia swoją decyzję ?
Stwierdza mianowicie, że wypłacanie rokrocznie czy dwukrotnie w ciągu roku waloryzowanej kwoty 1 tysiąca zł na lokal mieszkalny byłoby formą pomocy stawiającą wybrane grono obywateli w sytuacji uprzywilejowanej.
Naszym zdaniem takie stanowisko nie jest zasadne w sytuacji, gdy stosuje się jednocześnie formę pomocy w wys. 3 tys. zł dopłaty dla mieszkańców domów jednorodzinnych.
Zdaniem Ministerstwa odbiorcy ciepła sieciowego są permanentnie chronieni modelem taryfowym.
Niestety mieszkańcy naszej spółdzielni jak i innych spółdzielni w regionie boleśnie odczuwają nieustanny wzrost cen ciepła, a zastosowne regulacje nie pomogły w ograniczaniu wysokości cen. W trakcie spotkania w PGNIG Termika, które odbyło się 22 sierpnia przedstawiciele PGNIG zapewniali, że ceny nie są wygórowane i dostosowane są wyłącznie do rosnących cen węgla, gazu czy kosztów wytwarzania ciepła. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych ponieważ nie mamy wglądu do kalkulacji kosztów, a jedynie zapewnienia Urzędu Regulacji Energetyki, że stawki są prawidłowo skalkulowane. Jednak gdyby przyjąć, że tak jest w istocie to dlatego właśnie konieczna byłaby dopłata do obowiązujących cen, ponieważ inne regulacje wprowadzane przez Ministerstwo nie dotyczyły spółdzielni z naszego regionu, a więc mieszkańcy z takiej pomocy nie skorzystali.
Ministerstwo stwierdza ponadto, że przekazanie tych środków na rachunek zarządcy nieruchomości nie byłoby właściwe ponieważ do Ministerstwa wpłynęło wiele skarg mieszkańców na sposób rozliczania ciepła.
Oczywiście nie możemy zweryfikować czy faktycznie niektórzy zarządcy nieprawidłowo rozliczają ciepło. Jeżeli jednak ktoś faktycznie celowo narusza prawo to winna tym zająć się prokuratura natomiast naszym zdaniem nie jest to argument, aby pozbawiać rekompensat mieszkańców spółdzielni.
Zdaniem Ministerstwa celem Państwa jest sprawiedliwe rekompensowanie kosztów ogrzewania wszystkim obywatelom, stąd nie jest możliwe zastosowanie jednego rozwiązania prawnego, które mogłoby objąć wszystkich obywateli równocześnie i w równym stopniu, nie znajduje zatem uzasadnienia twierdzenie o niesprawiedliwym, bo bardziej lub mniej korzystnym traktowaniu określonych odbiorów ciepła.
Pozostawiamy do Państwa oceny argumenty podane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska będące przyczyną odmowy przyznania rekompensat.

_________________

Niestety oprócz przekazania Państwu tej negatywnej decyzji Ministerstwa mamy do przekazania także inną, złą informację.
Mianowicie decyzją z dnia 7 sierpnia 2023r Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zatwierdził kolejne podwyżki cen dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Podwyżki obejmują wzrost cen dla odbiorów ciepła:
- w Jastrzębiu-Zdroju dla mocy zamówionej o 17,8%, dla nośnika ciepła o 3,4%, opłaty stałej za przesył od 1,1% do 16,7%, opłaty zmiennej za przesył od 15,9% do 29,6%
- w Wodzisławiu śl. opłaty stałej za przesył o 30,3 %, opłaty zmiennej za przesył o 13,7%
- w Rybniku-Niedobczycach opłaty stałej za przesył o 15,4%, opłaty zmiennej za przesył o 16,4%
- w Rybniku Boguszowicach opłaty stałej za przesył o 19,2%, opłaty zmiennej za przesył o 16,1% - w Rybniku Chwałowicka, Karłowicza, Gliwicka, Żoł. Września opłaty stałej za przesył o 11,1%, opłaty zmiennej za przesył o 20,4%
- w Rybniku Kiliński opłaty stałej za przesył o 14,0%, opłaty zmiennej za przesył o 18,4%
- w Rybniku Patriotów opłaty stałej za przesył o 20,1%, opłaty zmiennej za przesył o 19,4%.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wpływu podwyżek cen na wysokość stawek zaliczek na ciepło oraz po uwzględnieniu faktu w jakim terminie we wrześniu konieczne będzie uruchomienie sezonu grzewczego (tym samym jak będzie wysokość kosztów) zostanie podjęta decyzja o wysokości koniecznych podwyżek stawek, która zostaną wprowadzone od dnia 01.10.2023r

Wycinka drzewa Boguszowice

Administracja osiedla informuje , że zamierza wystąpić do Urzędu Miasta w Rybniku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarzębina na nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Karskiego 35A.
Powód wystąpienia - drzewa uschnięte , spróchniałe.
Mieszkańcy nieruchomości mogą wnosić uwagi w powyższej sprawie w Administracji Osiedla Boguszowice Płn. przy ul. Karskiego 39 ( tel. 32 4218018 ) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Strona 3 z 24