Ogrzewanie os. Zofiówka

W grudniu ubiegłego roku w elektrociepłowni Zofiówka doszło do groźnego w skutkach pożaru, który miał i nadal ma wpływ na sposób ogrzewania między innymi naszych budynków na osiedlu Zofiówka. 9 stycznia b.r. otrzymaliśmy od PEC Jastrzębie pismo w powyższej sprawie, którego skan przekazujemy do Państwa wiadomości.

Ważne: wentylacja i gaz

     Jedną z najważniejszych zasad prawidłowej eksploatacji mieszkań jest zapewnienie prawidłowego działania wentylacji. Ma to kardynalne znaczenie nie tylko dla poprawy lub pogorszenia naszego codziennego życia ale przede wszystkim zapewnia ochronę przed poważnymi konsekwencjami jakie może mieć dla naszego zdrowia zatrucie tlenkiem węgla.. Komfort przebywania we własnym mieszkaniu jest bardzo ważny, ale o wiele bardziej przeraża wgląd w statystyki Państwowej Straży Pożarnej, gdzie podawane są informacje  o dziesiątkach ofiar śmiertelnych co roku, o ludziach którzy zatruli się we własnym mieszkaniu, we własnej łazience. Te statystyki powinny być przestrogą dla wszystkich. Niestety  nadal często, także w naszych budynkach, ma miejsce lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z wentylacją mieszkań, które może skończyć się tragedią. W okolicznych spółdzielniach w ubiegłych latach miały miejsce tragiczne przypadki zatruć z tym związanych, dlatego tym bardziej my jako zarządca i Państwo jako użytkownicy lokali musimy zrobić wszystko, aby u nas takie zdarzenia nie miały nigdy miejsca. Ta informacja ma także temu służyć.

Zacznijmy od tego czym charakteryzuje się tlenek węgla. Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku tym samym jest praktycznie niewyczuwalny dla człowieka,  przy dłuższym oddziaływaniu powoduje śmierć. Dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe powodując niedobór tlenu.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla to duszność, zawroty i ból głowy, nudności i wymioty, przyspieszone bicie serca i częstotliwość oddechu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast otworzyć okna, drzwi i przewietrzyć mieszkanie oraz zasięgnąć porady lekarza. W sytuacji gdy osoba poszkodowana straci przytomność należy jak najszybciej wynieść ją do przewietrzonego pomieszczenia pamiętając o swoim bezpieczeństwie i wezwać służby ratownicze. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha należy przystąpić jak najszybciej do udzielania pierwszej pomocy.

Co zrobić, abyśmy nigdy nie musieli korzystać z powyższych porad ? Poniżej w kilku punktach przedstawiamy podstawowe zasady jakie uchronią nas przed takimi przypadkami.

1. DOPŁYW POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ DO MIESZKANIA.

     Wentylacja polega na usuwaniu z mieszkania zanieczyszczonego powietrza, jednak aby to nastąpiło musimy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz. I tu pojawia się jeden z najczęstszych problemów występujących w ostatnich latach. Postęp technologiczny spowodował, że nowo produkowane okna i drzwi charakteryzowały się coraz mniejszymi stratami ciepła i jednocześnie były coraz bardziej szczelne. Takich właśnie produktów szukali nabywcy, więc firmy przez wiele lat prześcigały się w wymyślaniu coraz bardziej szczelnych technologii. Dopiero wzrastające lawinowo, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, przypadki zatruć spowodowały otrzeźwienie części producentów jak również ustawodawcy, który próbuje wymusić rozszczelnienie okien i drzwi. Ważne jest bowiem oszczędzanie energii cieplnej, ale dla życia człowieka potrzebne jest powietrze z tlenem, a nie z tlenkiem węgla.

Niestety w wielu przypadkach wymienione w ubiegłych latach okna nie spełniają tych warunków. Dlatego tak ważne jest, aby zamontować w nich nawiewniki. Bez zapewnienia bowiem możliwości dopływu odpowiedniej ilości powietrza do lokalu wentylacja nigdy nie będzie działać prawidłowo.

Niepokoić muszą, nawet teraz zdarzające się, przypadki wymiany okien bez zamontowanych nawiewników. Co więcej nawet przy dociepleniu budynków i wymianie okien przez spółdzielnię miały miejsce przypadki odmowy zamontowania nawiewnika przez mieszkańca. Podkreślamy, że to nie wymysł pracowników spółdzielni, ale to dla Państwa bezpieczeństwa montowane są nawiewniki. Działając w taki nieracjonalny sposób mieszkaniec naraża się na niebezpieczeństwo zatrucia, szczególnie w lokalu, gdzie zamontowane są w łazience podgrzewacze gazowe, junkersy.

Apelujemy więc, dbajcie o własne bezpieczeństwo.

Z kwestią dopływu powietrza do lokalu wiążą się także inne zalecenia dla mieszkańców, które należy bezwzględnie przestrzegać tj.:

 • nie zakrywać otworów nawiewnych w oknach
 • przy wymianie drzwi w łazience pamiętać o tym, że drzwi winny otwierać się na zewnątrz i muszą posiadać w dolnej części otwory wentylacyjne . Minimalna       powierzchnia tych otworów to 220 cm²
 • w sytuacji, gdy nie posiadamy nawiewników rozszczelnić okna
 • systematycznie, krótko, ale intensywnie wietrzyć mieszkanie
 • Komenda Główna Straży Pożarnej zaleca w trakcie korzystania z urządzeń gazowych uchylenie okna

2. ODPROWADZANIE ZANIECZYSZCZONEO POWIETRZA Z LOKALU.

     Równie ważne jak zapewnienie dopływu powietrza do mieszkania jest jego prawidłowe odprowadzanie. Do każdego lokalu doprowadzone są przewody kominowe, którymi poprzez kratki wentylacyjne wydostaje się zanieczyszczone powietrze na zewnątrz. Dwie ważne uwagi z tym związane to:

 • konieczność systematycznego czyszczenia kratki wentylacyjnej ponieważ osadzające się na niej kurz i tłuszcze zmniejszają powierzchnie wypływu powietrza
 • zaklejanie kratek wentylacyjnych  jest zabronione bo powoduje zaburzenia wymiany powietrza ( czego pośrednim skutkiem jest także nieprawidłowe spalanie gazu )

3. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH

     Każda ingerencja w istniejącą instalację gazową winna być zgłoszona do spółdzielni, która wyda Państwu pisemnie zalecenia jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu prac na instalacji gazowej. Pamiętajmy, że

 • tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą dokonywać jakichkolwiek robót związanych z przeróbką instalacji czy też montażem nowego urządzenia gazowego
 • regularnie należy serwisować posiadane urządzenia gazowe zgodnie z instrukcją producenta ( co najmniej raz w roku ) ponieważ zanieczyszczone lub źle wyregulowane palniki mogą być przyczyna nieprawidłowego spalania gazu i pojawienia się tlenku węgla. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu takiego urządzenia bezwzględnie je wyłączyć oraz zlecić naprawę osobie posiadającej wymagane uprawnienia.
 • do całej długości instalacji gazowej musi być zachowany dostęp
 • przeróbki, szczególnie wewnątrz łazienki z urządzeniem gazowym muszą być uzgodnione ze spółdzielnią. Niedopuszczalne jest np. zmniejszanie jej kubatury przez stosowanie sufitów podwieszanych
 • kuchnia gazowa winna posiadać wyłącznik przeciwywypływowy
 • nie dogrzewać mieszkania kuchenką gazową, a w szczególności piekarnikiem gazowym

4. KĄPIEL W ŁAZIENCE Z PIECYKIEM GAZOWYM

     Głównym miejscem zatruć tlenkiem węgla jest łazienka. Szczególnie często zdarza się to przy zamkniętych drzwiach łazienki i jednoczesnym działaniu piecyka gazowego. Kąpiel będzie bardziej bezpieczna przy zachowaniu poniższych zasad:

 • przed kąpielą przewietrzyć mieszkanie, a w szczególności łazienkę
 • jak najkrócej przebywać w łazience z włączonym piecykiem gazowym

5. KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH I PRZEWODÓW KOMINOWYCH

     Artykuł 62 Prawa Budowlanego nakłada na zarządcę budynku między innymi obowiązek corocznej kontroli zarówno instalacji gazowej jak i drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich użytkowników mieszkań w budynku, ponieważ nieprawidłowości w jednym mieszkaniu mogą mieć katastrofalne skutki dla całego budynku. Dlatego prosimy o udostępnianie mieszkań w celu wykonania kontroli i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Wchodzenie do Państwa lokali jest pewną niedogodnością, jednak ma to na celu wyeliminowanie zagrożeń i jest naszym obowiązkiem.

6. O CZYM NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ

     Nieprawidłowo działająca wentylacja może być nie tylko przyczyna bezpośredniego zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, ale powodować może inne długotrwale występujące problemy zdrowotne np. nadmierna senność, częste bóle głowy itp. Jest także zazwyczaj przyczyną występowania w mieszkaniu zbyt wysokiej wilgotności co powoduje, że  temperatura odczuwalna jest niższa, zaparowują okna, na ścianach pojawiają się ślady zawilgocenia a nawet pleśni i zagrzybienia. To także sprzyja występowaniu wielu chorób.

 • do zaburzenia prawidłowo działającej wentylacji dochodzi także przez stosowanie wyciągów kuchennych czy wentylatorów w otworach wentylacyjnych
 • urządzenia gazowe należy kupować wyłącznie z wymaganymi atestami
 • minimalizować zagrożenia można także poprzez montaż atestowanych czujników tlenku węgla
 • w naszych budynkach bezwzględnie zabronione jest używanie i przechowywanie butli gazowych zarówno w mieszkaniu jak i w piwnicach

W przypadku gdy poczujesz gaz: 

 • zawiadom administrację lub osoby dyżurujące lub pogotowie gazowe 
 • zamknij zawór gazu do mieszkania
 • poinformuj sąsiadów 
 • nie włączaj urządzeń elektrycznych, światła, nie zapalaj zapalniczek i zapałek
 • otwórz okna i wyjdź na zewnątrz budynku


     Stosowanie się do powyższych zaleceń uchroni Państwa przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania mieszkań z instalacją gazową. Pamiętajmy, że tylko tyle szkodliwych spalin wypłynie z mieszkania ile powietrza napłynie z zewnątrz.

 

Informacja

Informacja  o Ochronie  Danych Osobowych w GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

 

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO  IM. ST. STASZICA   -  działając zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  - w dalszej treści   powoływanym jako   RODO  -  informuje, iż jest ADMINISTRATOREM  DANYCH OSOBOWYCH: :

1) Członków spółdzielni/ byłych Członków , osób zamieszkałych z członkami,

2) Właścicieli lokali mieszkalnych/ byłych Właścicieli  , który nie są członkami wraz z osobami zamieszkałymi,

3) Osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego, 

4) Dzierżawców , najemców ,

5) Pracowników/ byłych pracowników/ kandydatów do pracy, 

6) Kontrahentów  Spółdzielni, 

1.DANE KONTAKTOWE  ADMINISTRATORA DANYCH  -  Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica / skrót GSBM im. St. Staszica / z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12 ,

2.Informację  na temat   przetwarzania przez Spółdzielnię Państwa  danych osobowych,  w tym celów , podstawy prawnej  przetwarzania  można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Administratora jak wyżej oraz pod numerem telefonu  32 4556404 ,  oraz kierować zapytania na adres e.mail:   gsbm@ republika.pl  

3.CEL PRZETWARZANIA  -  Spółdzielnia przetwarza  dane osobowe   w celu  realizacji  zadań , obowiązków   i uprawnień określonych  w § 4 Statutu m.in opisanych jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz  ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, zwanych w dalszej części Statutu lokalami oraz realizacji zadań , obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z szeroko pojętym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, aby realizować zakres zadań,   Spółdzielnia  jako przedmiot działania realizuje m.in. obowiązki z zakresu:

1) wynajmu  i Zarządzania nieruchomościami własnymi  i dzierżawionymi,  

2) prowadzi  działalność społeczną  i oświatowo-kulturalną  na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni  w przypadku podpisania przez te osoby stosownej umowy,

3) zarządza   lub administruje nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub właścicielami tej nieruchomości,

4) prowadzi  wykonawstwo własne,  

5) prowadzi  działalność gospodarczą  w interesie swoich członków,

6) nabywa  tereny  potrzebne  jej na własność lub w użytkowanie wieczyste oraz zbywana   tereny  zbędne , a także wydzierżawia  części gospodarcze  terenów. W ramach realizacji celów Spółdzielnia przetwarza dane / tj. m.in.  gromadzi , weryfikuje , utrwala, porządkuje, modyfikuje, przechowuje, przegląda, archiwizuje /, naliczając i rozliczając  należności ; rozpatrując   i realizując   wnioski  , zawierając  i realizując umowy,   wykonując przeglądy techniczne , usuwając awarię , windykując  należności, prowadząc konserwację  zasobów.  

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA :  Podstawą    legitymującą przetwarzanie danych przez Administratora  Danych  zgodnie z art. 6  RODO jest spełnienie jednego z niżej podanych warunków :  

1) Osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

6) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

SPÓŁDZIELNIA jako ADMINISTRATOR DANYCH, PRZETWARZA DANE, aby realizować  obowiązki  określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie i Regulaminach  - przetwarza dane  m.in.  w oparciu o :

a) Zgodę  osoby, której dane dotyczą, 

b) Umowy, której stroną jest Spółdzielnia, 

c) Ustawę  z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze 

d) Ustawę  z dnia 15.12.2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych 

e) Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r O własności lokali 

f) Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r  O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

g) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

i) Statut  i Regulaminy   Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica  w Wodzisławiu Śl.

 5.ODBIORCY DANYCH  - dane mogą być udostępniane przez Administratora      podmiotom  na podstawie umowy powierzenia  przetwarzania danych w celu realizacji  celów Administratora Danych, a także  mogą  być udostępniane  innym podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów  prawa  pod warunkiem wykazania interesu prawnego  do pozyskania informacji. Odbiorcami  danych osobowych mogą być Urzędy Państwowe  np.  Skarbowy;   Poczta Polska ;  Firmy Ubezpieczeniowe, Organy Sprawiedliwości  - Sądy;  Policja , Prokuratura , Komornicy; Firmy obsługujące nieruchomości np. Kominiarskie , Pogotowia - Gazowe, Energetyczne, Ratunkowe , Sprawujące obsługę informatyczną Spółdzielni m.in.  Firma Informatyczna dostarczająca oprogramowania, czy zapewniająca serwis sprzętu oraz doradztwo w zakresie obsługi systemu informatycznego Spółdzielni.

 6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH   dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie  3 niniejszej  informacji lub   przez okres,  aż do utraty  celowości i użyteczności  przetwarzania, która   określona  jest  potrzebą   realizacji zadań będących przedmiotem działania Spółdzielni  określonych w Statucie .

 7.PRAWA OSÓB, których dane dotyczą   -   każda osoba , której dane są przetwarzane  posiada    prawo :

1) dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO) - , czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane, 

2) do  sprostowania  danych ( art. 16 RODO ) ,- żądanie  sprostowania danych jeżeli są niekompletne, nieaktualne ,

3) prawo żądanie usunięcia danych / prawo bycia zapomnianym  ( art. 17 RODO),  

4) prawo  żądania ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO ),

5) prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO) – czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi, 

6) prawo wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzanie danych jeśli przetwarzane są  w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. f. ( art. 21 RODO) 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  w przypadku gdy dane osobowe  przetwarzane są   z naruszeniem przepisów Jeśli dane są przetwarzane na zasadzie złożonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO –  osobie, która taka zgodę złożyła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych , którego dokonano przed jej cofnięciem.

 8.PRAWO SKARGI -   osobom , których dane są przetwarzane  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają  , że  przetwarzanie danych osobowych    ich dotyczące, narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

 9.Dane osobowe pozyskane i przetwarzane przez Administratora  Danych  nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani   profilowaniu.  

 

Zarzad GSBM im. St. Staszica 

 

 

Strona 24 z 24