Podobnie jak w latach ubiegłych poniżej podajemy do wiadomości wszystkich mieszkańców naszych zasobów informację dotycząca działalności spółdzielni za poprzedni rok. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni otrzymują szczegółowe informacje na te tematy, niemniej Zarząd spółdzielni uważa, że także pozostałe osoby niebędące członkami spółdzielni mają prawo do informacji na temat działalności spółdzielni, która zarządza zasobami w których mieszkają. Dlatego niniejsza informacja zawiera omówienie spraw windykacji, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, funduszu remontowego, umów z usługodawcami oraz wiele inne istotnych z punktu widzenia mieszkańca spraw. W roku obecnym zrezygnowaliśmy z druku tej informacji dla każdego mieszkania, nie pozbawiamy jednak możliwości zapoznania się z informacją osób nie posiadających dostępu do internetu ponieważ pełny tekst informacji mogą otrzymać na każdej z naszych administracji.