18 czerwiec, wtorek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Badanie sprawozdania finansowego - oferty

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 12 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl.za lata 2023 i 2024 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania , czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.
I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego GSBM w Wodzisławiu Śl. ” w terminie do 15 września 2023 r. do godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12, do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółdzielni.
II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. (tj. Dz. U. 2022 r. poz.1302 ze zm.)
2. Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
III. Oferta powinna zawierać:
1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
2. Informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych-wykaz badanych podmiotów w okresie minimum ostatnich trzech lat.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
4. Harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółdzielni.
5. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania za rok 2023 oraz rok 2024. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania bezpośrednio w Spółdzielni, koszty dojazdu, noclegi.
IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia sprawozdania z badania do dnia 31 marca 2024 r. za rok 2023 oraz do 31 marca 2025 r. za rok 2024
V. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.
VI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2022 r - bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów na kwotę 36 692 278,4 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych 20 637 545,58zł - średnioroczne zatrudnienie 54,53 etatów