Oferta pracy - kierownik działu technicznego

Nabór ofert na Stanowisko - Kierownik Działu Technicznego.
Oferty można składać do dnia - 17.08.2020r.
Kwalifikacje i wymagania :
1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
2. Uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i wykonawstwa.
3. Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami i firmami wykonującymi prace remontowe.
6. Znajomość pakietu MS Office.
7. Prawo jazdy kat. „B”
8. Dodatkowym atutem będzie umiejętność kosztorysowania robót budowlanych ewentualnie znajomość zasad kosztorysowania.
9. Dodatkowym atutem będzie posiadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości.
10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Umiejętności:
1. Umiejętności interpersonalne.
2. Umiejętność organizacji pracy podległego personelu.
3. Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
4. Odpowiedzialność, rzetelność.

Do głównych obowiązków pracownika, który będzie jednocześnie Pełnomocnikiem Zarządu należeć będą:
1. Kierowanie działem technicznym i koordynacja zadań podległych pracowników.
2. Nadzór nad stanem technicznych zasobów mieszkaniowych spółdzielni, pracą administracji i służb konserwatorskich.
3. Współpraca z Przedstawicielami nieruchomości oraz Zarządem w zakresie przygotowania 3 letnich planów remontów w tym czuwanie nad realizacją rocznych planów remontów i konserwacji zasobów oraz ich aktualizacja w ramach potrzeb.
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
5. Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców i innych osób w zakresie spraw technicznych lokali – m.in. odpowiadanie na pisma , wnioski .
6. Nadzór oraz czynny udział w sprawach dotyczących kalkulacji kosztów , opłat .
7. Czuwanie nad terminowa organizacją i prawidłowym prowadzeniem przeglądów technicznych - okresowych budynków wymaganych przepisami wg przygotowanych harmonogramów w tym nad terminowym powiadamianiem lokatorów o terminie tych przeglądów
8. Nadzór nad zakresem spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Spółdzielni usługi/ roboty.
9. Udział w komisjach przetargowych.

Miejsce wykonywania pracy: GSBM im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12
Wymiar etatu: 1,0
Wynagrodzenie: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, ustalone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
Ofertę kandydata zawierającą CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz za składanie fałszywych zeznań, należy wysłać na adres siedziby Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica , 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dane kontaktowe tel. 32 4556404 wew. 36.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. Informujemy, że administratorem danych jest Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Sl. ul. Kubsza 12.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i przetwarzane będą wyłącznie za zgodę aplikującego. Pełna treść klauzuli informacyjnej w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni gsbm.pl w zakładce RODO Dokumenty złożone przez kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone, nie zbieramy dokumentów na potrzeby przyszłej rekrutacji.

Ogłoszenie dotyczące placów zabaw - aktualizacja 15.06

Z dniem 30 maja 2020r na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów uchylony został zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref aktywności fizycznej. Pomimo wcześniejszych zapewnień zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny do dnia dzisiejszego nie wydali zaleceń dotyczących warunków korzystania z urządzeń na placach zabaw w czasie nadal obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii.

Zarząd GSBM biorąc pod uwagę wysoką zachorowalność na COVID-19 występującą aktualnie na terenie Śląska, a w szczególności na terenie miast Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śl oraz biorąc pod uwagę brak szczegółowych wytycznych sposobu zabezpieczenia urządzeń placów zabaw podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu ich otwarcia do dnia 14 czerwca 2020r. Decyzja ta podyktowana jest działaniem profilaktycznym zmierzającym do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zarażenia koronawirusem. W międzyczasie wymieniony zostanie piasek na placach zabaw, gdzie znajdują się piaskownice.

Aktualizacja 15.06
Od dnia jutrzejszego sukcesywnie otwierane będą poszczególne placyki zabaw na naszych osiedlach. Niestety nadal nie zostały określone żadne wytyczne co do ich funkcjonowania. Dlatego mając na uwadze znaczną ilość zakażeń COVID-19 w naszym regionie prosimy wszystkie osoby korzystające z urządzeń placów zabaw o szczególną ostrożność i zachowanie dystansu społecznego tj. odstępu około 2 m od siebie. Napełniane są również piaskownice, jednak do czasu unormowania sytuacji epidemii w naszym regionie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nich. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci korzystających z placów zabaw. Spółdzielnia będzie również cyklicznie przeprowadzać dezynfekcje urządzeń.

Informacja dotycząca obrad Walnego Zgromadzenia 2020

INFORMACJA W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSBM im. ST. STASZICA

Wprowadzony w Polsce stan epidemii z uwagi na zagrożenie koronawirusem uniemożliwia przeprowadzenie WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW w uzgodnionym z Radą Nadzorczą terminie na 18 do 22 maja 2020r .
W chwili obecnej niemożliwe jest również podanie innego konkretnego terminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Ogólne wskazanie dotyczące terminu odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zawiera ustawa z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
Zgodnie z art. 90 wyżej powołanej Ustawy - jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W przypadku, gdyby pojawiły się nowe przepisy dotyczące możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia będziemy o tym fakcie Państwa na bieżąco informować.

Epidemia COVID-19 nie przeszkodziła w działaniach dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. Biegły Rewident wybrany przez Radę Nadzorczą przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w obowiązującym terminie. Informujemy, że z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku można zapoznać się po zalogowaniu do aplikacji E-KARTOTEKA w zakładce Dokumenty/Dokumenty mojej spółdzielni/Walne Zgromadzenie . Rada Nadzorcza GSBM przyjęła sprawozdanie biegłego rewidenta uchwałą nr 14/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.

W tym samym folderze umieszczone zostało sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2019.


Przypominamy, że możliwość zalogowania się do aplikacji E-KARTOTEKA mają wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, jednak informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia widoczne są wyłącznie dla członków spółdzielni.

 

Informacje - koronawirus 21.04.2020

1. Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r ponownie czynny jest PSZOK w Wodzisławiu Śl. Odpady można wywieźć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem punktu. Numery telefonów to: 32 455 51 93 wew. 35.

2. W poniżej opublikowanych informacjach znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii.

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemii (PDF)

Informacje dla seniorów dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemii (PDF)

Higiena rąk (PDF)

Strona 1 z 16