Ogłoszenie dotyczące placów zabaw.

Z dniem 30 maja 2020r na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów uchylony został zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref aktywności fizycznej. Pomimo wcześniejszych zapewnień zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny do dnia dzisiejszego nie wydali zaleceń dotyczących warunków korzystania z urządzeń na placach zabaw w czasie nadal obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii.

Zarząd GSBM biorąc pod uwagę wysoką zachorowalność na COVID-19 występującą aktualnie na terenie Śląska, a w szczególności na terenie miast Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śl oraz biorąc pod uwagę brak szczegółowych wytycznych sposobu zabezpieczenia urządzeń placów zabaw podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu ich otwarcia do dnia 7 czerwca 2020r. Decyzja ta podyktowana jest działaniem profilaktycznym zmierzającym do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zarażenia koronawirusem. W międzyczasie wymieniony zostanie piasek na placach zabaw, gdzie znajdują się piaskownice.

O dalszych decyzjach zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Informacja dotycząca obrad Walnego Zgromadzenia 2020

INFORMACJA W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GSBM im. ST. STASZICA

Wprowadzony w Polsce stan epidemii z uwagi na zagrożenie koronawirusem uniemożliwia przeprowadzenie WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW w uzgodnionym z Radą Nadzorczą terminie na 18 do 22 maja 2020r .
W chwili obecnej niemożliwe jest również podanie innego konkretnego terminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Ogólne wskazanie dotyczące terminu odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zawiera ustawa z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
Zgodnie z art. 90 wyżej powołanej Ustawy - jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
W przypadku, gdyby pojawiły się nowe przepisy dotyczące możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia będziemy o tym fakcie Państwa na bieżąco informować.

Epidemia COVID-19 nie przeszkodziła w działaniach dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. Biegły Rewident wybrany przez Radę Nadzorczą przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w obowiązującym terminie. Informujemy, że z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku można zapoznać się po zalogowaniu do aplikacji E-KARTOTEKA w zakładce Dokumenty/Dokumenty mojej spółdzielni/Walne Zgromadzenie . Rada Nadzorcza GSBM przyjęła sprawozdanie biegłego rewidenta uchwałą nr 14/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r.

W tym samym folderze umieszczone zostało sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2019.


Przypominamy, że możliwość zalogowania się do aplikacji E-KARTOTEKA mają wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, jednak informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia widoczne są wyłącznie dla członków spółdzielni.

 

Informacje - koronawirus 21.04.2020

1. Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r ponownie czynny jest PSZOK w Wodzisławiu Śl. Odpady można wywieźć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem punktu. Numery telefonów to: 32 455 51 93 wew. 35.

2. W poniżej opublikowanych informacjach znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii.

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemii (PDF)

Informacje dla seniorów dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemii (PDF)

Higiena rąk (PDF)

Święta Wielkanocne

W tych nietypowych dla nas wszystkich warunkach, czasach kiedy rodziny często nie mogą spędzić tych dni razem, życzymy z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom spokoju ducha, oderwania się od codziennych problemów a przede wszystkich dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin i bliskich

Zarząd GSBM, Rada Nadzorcza oraz pracownicy

 

Strona 1 z 16