Przetarg 2020 - dekarskie Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym położonym w:
Rybniku - Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 32 ABCDEF, o pow. około 891 m2 + daszki balkonowe: - Sztolniowa 32 AB o pow. 23,94 m2 - Sztolniowa 32 CD o pow. 23,58 m2.
Termin zakończenia robót do 30.11.2020 r.
Oferty na w/w zakres robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 13.08.2020 r., do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2020 r. o godz. 9:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325. Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Uwaga -zmiana terminu przetargu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica informuje, że ze względu na stan epidemii zmienione zostały terminy przetargu i składania ofert na następujące roboty:
1. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.
2. Remont i malowanie cokołów oraz wykonanie opaski wokół budynków mieszkalnych na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Remont drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 60-66 w Rybniku.
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert - otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.06.2020r., natomiast oferty na poszczególne zakresy robót należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 19.06.2020r (termin wpływu oferty do Spółdzielni).
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381.

Przetarg 2020 - termomodernizacja, remont drogi, malowanie cokołów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.
2. Remont i malowanie cokołów oraz wykonanie opaski wokół budynków mieszkalnych na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Remont drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 60-66 w Rybniku, o powierzchni ok. 780,00 m2.
Termin zakończenia robót do: 30.11.2020 r.
Oferty na poszczególne zakresy robót należy przesłać w zamkniętych kopertach na adres Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 15.06.2020 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla poszczególnych zakresów robót:
- pkt. 1 w wysokości - 5.000,00 zł.,
- pkt. 2 i 3 w wysokości 2.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na podane poniżej konto Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.06.2020 r. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Specyfikacje zostaną wysłane drogą elektroniczną po przesłaniu na adres gsbm@gsbm dowodu wpłaty. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Wpłata na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2020 - malowanie klatek, remont balkonów, loggi

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych: - Rybnik, ul. Chwałowicka 31 i 33 (4 klatki schodowe + piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 44-46, 48-50, 52 (5 klatek schodowych), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 24 (piwnice), - Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 28GH (piwnice).
2.
a. Remont balkonów budynków mieszkalnych przy: - ul. Karłowicza 2 - III i IV klatka w Rybniku” - 12 szt., - ul. 11 Listopada 7, 7A, 11A i 13A w Jastrzębiu-Zdroju – 11 szt.
b. Remont loggii budynków mieszkalnych przy: - ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - 28 szt., - ul. Związkowej 30 w Rybniku – 15 szt., + remont pokrycia daszków, - ul. Wiertniczej 44 w Rybniku - 15 szt. Termin zakończenia robót ujętych w pkt. 1 do: 30.09.2020 r., natomiast pkt. 2 do: 31.10.2020 r.
Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 06.03.2020 r., do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2020 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł.
Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 1 z 8