Przetarg 2024 - wymiana drzwi Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany 69 szt. drzwi do klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Sztolniowej i J. Karskiego w Rybniku – Boguszowicach.
Termin wykonania robót do: 31.10.2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 05.06.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Spółdzielnia przewiduje negocjacje cenowe, które odbędą się w dniu przetargu tj. 06.06.2024 r. o godzinie 9.30.
Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - roboty dekarskie w Jastrzębiu-Zdroju/aktualizacja

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań:
Zadanie nr 1 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Bogoczowiec 4U (205,70 m2) oraz wymiana instalacji odgromowej segmentu 4S w Jastrzębiu-Zdroju.
Zadanie nr 2 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Boża Góra Prawa 26GH w Jastrzębiu-Zdroju (330,75 m2).
Zadanie nr 3 - Remont dachu z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Ruchu Oporu 52 w Jastrzębiu-Zdroju (205,70 m2).
Zadanie nr 4 - Naprawa nieszczelności pokrycia dachów budynków przy ul. Broniewskiego 1,3,5,7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin wykonania zadań, według harmonogramu, jednak nie dłużej niż do: 30.09.2024 r. - zadanie nr 1 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Bogoczowiec 4U i 4S – 50 dni, - zadanie nr 2 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26GH – 60 dni, - zadanie nr 3 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 52 – 45 dni, - zadanie nr 4 – Jastrzębie-Zdrój, ul. Broniewskiego 1,3,5 i 7 – 14 dni.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 19.04.2024 r., do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.04.2024 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium na zadania 1, 2 i 3 łącznie w wysokości: 6.000,00 zł. lub 2.000,00 zł. odrębnie na każdy budynek, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Brak wadium na zadanie 4.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2023 - Zakup i montaż czujników tlenku węgla

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
Dostawa i montaż 816 szt. czujników tlenku węgla w mieszkaniach należących do zasobów Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica.
Termin wykonania zadania: 30.11.2023 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 12.09.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.09.2023 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2023 - remont elewacji Rybnik Boguszowice

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót: Remont elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 28AB i ul. Jana Karskiego 21AB. Termin zakończenia robót: 3 miesiące od daty podpisania umowy. Nie ma możliwości negocjowania cen.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 31.07.2023 r., do godz. 13.00. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na podane poniżej konto Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.08.2023 r. o godz. 9.00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 1 z 14