30 wrzesień, środa, 2020

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Wolne mieszkania w Niedobczycach i Jastrzębiu-Zdroju - przetarg w lipcu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  17.07.2015 r. o godz. 12:30  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się  przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:        

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6 cena wywoławcza wynosi  58.900,00 zł  + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetargu      

- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3,  cena wywoławcza wynosi  118.000,00 zł +  560,00 zł  koszt          przeprowadzenia przetargu +  150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy  o ustanowienie i  przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,  pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St. Staszica  do  dnia 15.07.2015 r. do godz. 15:00    w  siedzibie Spółdzielni.  

Jeżeli  mieszkania nabędą  członkowie  oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału  w  w/w przetargu.

 

            - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach  przy ul.  Bocznej 15 a/8,  cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetargu

Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

            - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach  przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

            - mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach    przy ul.  Wiertniczej 44/12,  cena wywoławcza wynosi  98.600,00 zł + 150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  13.07.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:   

- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70 - w godz. od 12:00 do 13:00   ul. Broniewskiego 3/6

-  Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 - w godz. od  14:00  do  15:00  ul. Boczna 15 A/8, ul. Boczna 13 a/10,  ul. Wiertnicza 44/3, ul. Wiertniczej  44/12

 

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale użytkowe:

- przy ul. Północnej 4 w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej  229,75 m2 oraz  145,34 m2    -  do wynajęcia lub zbycia na prawo odrębnej własności

- przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku, o pow. użytkowej 57,43 m2  -  do wynajęcia

- przy ul. Patriotów 31 C w Rybniku, o pow. użytkowej  31,00 m2  -  do wynajęcia. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny