15 październik, wtorek, 2019

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 14 lutego 2018 - remont elewacji, loggi, wymiana okien

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

     1.Remont elewacji południowej budynku Zarządu GSBM przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.  

     2.Remont loggii budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.

     3.Wymiana okien w piwnicach, remont i malowanie cokołów w budynkach mieszkalnych przy ul.  Wiertniczej 44, 46  w  Rybniku.

Termin zakończenia robót:  31.08.2018 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 14.02.2018 r.,  do  godz.  14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. tylko za zakres nr 2, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.02.2018 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 10:00, poz. 3 – godz. 11:00  w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.