15 październik, wtorek, 2019

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 14 marca - remonty loggi, elewacji, dachów, malowanie klatek, docieplenie,

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  niżej  wymienionych  robót:

1. Remont loggii budynku mieszkalnego przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku.

2. Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Bogoczowiec 4C w Jastrzębiu-Zdroju.

3. Wymiana okien w piwnicach, remont i malowanie cokołów w budynkach mieszkalnych przy ul.  Wiertniczej 44, 46  w  Rybniku, a także remont i malowanie cokołów oraz wykonanie opaski wokół budynków:

   - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 40-42,

   - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 44-46,

   - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 48-50.

4. Remont elewacji (malowanie + naprawa podłoża) w budynkach mieszkalnych w  Rybniku  Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 32EF i ul. Jana Karskiego 23AB, 35AB.

5. Remont dachów na budynkach mieszkalnych:

   - Rybnik, ul. Chwałowicka 33, o pow. ok. 430 m2,

   - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 26-28, o pow. ok. 324 m2,

   - Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 62-64, o pow. ok. 324 m2.

6. Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w budynkach mieszkalnych:

   - Jastrzębie Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26CD – (2 klatki schodowe + piwnice),

   - Jastrzębie Zdrój, ul. Boża Góra Prawa 26GH – (2 klatki schodowe + piwnice),

   - Jastrzębie Zdrój, ul. Bogoczowiec 4T – (piwnice),

   - Jastrzębie Zdrój, ul. Bogoczowiec 4U – (piwnice).

 

Termin zakończenia robót:  31.08.2018 r., za wyjątkiem remontu i malowania cokołów oraz wykonania opaski na osiedlu Ruchu Oporu w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ustala się termin zakończenia robót do: 30.11.2018 r.

Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 13.03.2018 r.,  do  godz.  14:00.

Wadium w wysokości: 5.000,00 zł. odrębnie za zakres nr 1, 4 i 5 oraz 2.000,00 zł. za zakres nr 2 i 6 należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.03.2018 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00, poz. 4 – godz. 11:00,  poz. 5 – godz. 12:00, poz. 6 – godz. 13:00  w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.