07 lipiec, wtorek, 2020

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg 2019 - wymiana pionów wody, renowacja elewacji, zagospodarowanie terenu(budowa chodników, dróg,placyków)

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:
1. Wymiana pionów wody w budynkach mieszkalnych przy ul. 26 Marca 108 i 114 w Wodzisławiu Śl.
2. Renowacja (dezynfekcja) elewacji skażonej na skutek działania korozji mikrobiologicznej na budynku przy ul. 11 Listopada 13A w Jastrzębiu-Zdroju.
3. Przebudowa i zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Karłowicza 2, 2A, 2B i 2C w Rybniku.
Termin zakończenia robót do: 31.10.2019 r. Oferty na poszczególne zakresy robót należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 04.04.2019 r., do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.04.2019 r., poz. 1 – godz. 9:00, poz. 2 – godz. 9:30, poz. 3 – godz. 10:00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacje będą do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.