26 luty, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2018r

Wodzisław Śl. 16.03.2018r

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA

 

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4  Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia  CZŁONKÓW  oraz o porządku obrad:

Lp.

Walne

Miejsce

Termin / godzina

 

1.

Rybnik NIEDOBCZYCE  / WODZISŁAW Śl.

 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Boczna 17

13.04.2018

godz. 1600

 

2.

Jastrzębie – Zdrój

BOGOCZOWIEC, BGP,  11 - LISTOPADA, BRONIEWSKI

Świetlica w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy

ul. Piastów 15 w Jastrzębiu - Zdroju

16.04.2018

godz. 1600

3.

Rybnik

BOGUSZOWICE

Sala Gimnastyczna w Gimnazjum  nr 7 w Boguszowicach

17.04.2018

godz. 1600

4.

Rybnik

CENTRUM

Powiatowa i Miejska Biblioteka ul. Szafranka 7 w Rybniku

18.04.2018

godz. 1600

5

Jastrzębie - Zdrój

DUBIELEC i PÓŁNOCNA

Budynek Szkoleniowy

przy KWK Borynia - Zofiówka

Ruch Zofiówka

Sala nr 33 ul. Rybnicka  6

w Jastrzębiu Zdroju

19.04.2018

godz. 1600

Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania , odczytanie  porządku obrad,

2.      Stwierdzenie prawomocności zebrania i odczytanie listy pełnomocnictw,

3.      Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej, 

4.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej  za okres sprawozdawczy - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady,

5.      Przedstawienie przez Zarząd :

-          sprawozdania Zarządu z działalności  Spółdzielni za rok 2017r.

-          informacji o wynikach finansowych za  2017r.

6.      Podjęcie uchwał  w sprawach:      
                                                   - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017r.
                                                   -  podziału wyniku finansowego za 2017r.
                                                   
-  rozliczenia wyniku z lat poprzednich,
                                                   
-  udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

7.      Przedstawienie zmian do Statutu w związku z nowelizacją ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych i podjęcie  uchwały   w sprawie przyjęcia  zmian do statutu.

8.      Podjecie uchwały  w sprawie przyjęcia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej GSBM im. St. Staszica  w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

9.      Podjęcie uchwały upoważniającej   do zbycia na rzecz Miasta Jastrzębie –Zdrój części nieruchomości gruntowej przy ul. BGP w Jastrzębiu-Zdroju pod realizację  robót dot.  zmiany układu komunikacyjnego osiedla .

10.  Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 - 12 ustawy z dnia 15.12. 2000r.  ” O Spółdzielniach Mieszkaniowych”  tj.  Dz.U z 2013r., poz. 1222 ze zm.).

11.  Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

Zarząd  informuje, że w siedzibie Spółdzielni od dnia 29.03.2018r.   wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wraz ze sprawozdaniami Spółdzielni za 2017r, a dodatkowo projekty  uchwał i wniosków wyłożone będą do wglądu na Administracjach Osiedla. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. w godz.  700 do 1500 , a w piątki od 700 do 1400.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje , że w oparciu o   nowelizację ustawy z 20 lipca 2017r   o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, która weszła w życie w dniu  09.09.2017r.,  wprowadzając liczne  zmiany  dotyczące  członkostwa w Spółdzielni - służby  Spółdzielni dokonywały  na bieżąco  aktualizacji rejestru członków.  W niektórych jednak przypadkach   ustalenie czy dana osoba  posiada status  członka  wymagało   przeprowadzenia dodatkowych ustaleń np. potwierdzenia  stanu cywilnego, czy prawa do lokalu na podstawie dokumentu   poświadczenia dziedziczenia.

Dlatego prosimy  mieszkańców,  aby w razie     wątpliwości  co do posiadanego statusu w Spółdzielni,   potwierdzili  odpowiednio wcześniej    fakt  członkostwa.   Prośba ta kierowana jest do osób,  które posiadają spółdzielcze  prawa do lokali  tj.  spółdzielcze własnościowe  i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu .   Można to uczynić    telefonicznie jak i osobiście w siedzibie Spółdzielni czy Administracjach Osiedli .  

Zgodnie z § 19 ust 1  Statutu,  Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia , na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie  posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych -  mają  prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze  tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.   Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie i zawierać dane osobowe  zarówno osoby udzielającej  pełnomocnictwa (członka Spółdzielni) i  pełnomocnika – druk Pełnomocnictwa  na stronie internetowej  Spółdzielni  www.gsbm.pl w zakładce Walne  Zgromadzenie.

Zarząd nadmienia, że  w oparciu o Art. 83 ustęp 10 - 12 ustawy z dnia 15.12.2000r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust 5  Statutu 

-          Członkowie mogą  zgłaszać pisemne projekty uchwał oraz żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszany przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

-          Członkom Spółdzielni przysługuje  prawo do wnoszenia na piśmie poprawek do projektów uchwał      w terminie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym  porządkiem obrad  wobec czego porządek obrad  nie podlega zmianie.

Prosimy o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM

im. St. Staszica