22 kwiecień, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie Członków GSBM - czerwiec 2022

Wodzisław Śl. dnia 12 maja 2022r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2022.

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp. Walne Miejsce Termin/Godzina
1 Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada
Broniewski
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
06.06.2022r
godz. 16:00
2  Jastrzębie-Zdrój
Dubielec, Północna
Sala nr 33 w budynku szkoleniowym przy KWK Borynia-Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6
w Jastrzębiu-Zdroju
07.06.2022r
godz. 16:00
3 Rybnik
Niedobczyce, Wodzisław Śl.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
nr 22 im. J. Słowackiego w Rybniku-Niedobczycach
ul. Boczna 17

08.06.2022r
godz. 16:00

4 Rybnik
Centrum
Sala Wykładowo-Odczytowa
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Szafranka 7 w Rybniku
09.06.2022r
godz. 16:00
5 Rybnik
Boguszowice
Aula w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Cz. Miłosza
przy ul. Sztolniowej 29B; 44-251 Rybnik
10.06.2022r
godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01. 2021r. do 31.12.2021r.– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję 2022r. – 2025r. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2021r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
2) podziału wyniku finansowego za 2021r. ,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
– Prezesowi Zarządu za okres sprawozdawczy lata 2019 ÷ 2021;
– Członkowi Zarządu za okres 01.03.2021r. do 31.12.2021r.
9. Przedstawienie zmian do Statutu, dyskusja - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian.
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniki głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione przez członków w trybie art. 83 ustęp 10 – 12 ustawy z dnia 15.12. 2000 r. ” O Spółdzielniach Mieszkaniowych” tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208. 12. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu)

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 12 oraz Administracjach Osiedli od dnia 20 maja 2022 r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - m.in. projekty uchwał, sprawozdania Spółdzielni – z którymi Członek może się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.
Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa , PESEL, adres, imię nazwisko pełnomocnika, PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu.
WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022/2025.
Zarząd zgodnie z § 24 Statutu informuje, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu.
WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
Zgłoszenie kandydata może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica