17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie Członków GSBM - maj 2023

Wodzisław Śl. dnia 18 kwiecień 2023r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW GSBM im. St. STASZICA W ROKU 2023.

Zarząd działając w oparciu o art. 83 ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 15.12.2000 r „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” oraz § 19 ust. 2 i 4 Statutu informuje o terminach i miejscach odbycia Walnego Zgromadzenia CZŁONKÓW oraz o porządku obrad:

Lp. Walne Miejsce Termin/Godzina
1 Jastrzębie-Zdrój
Bogoczowiec, BGP, 11 Listopada
Broniewski
Mała Sala Gimnastyczna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15 w Jastrzębiu - Zdroju 12.05.2023r
godz. 16:00
2  Rybnik - Niedobczyce i Wodzisław Śląski Sala Gimnastyczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku- Niedobczycach przy ul. Boczna 17 15.05.2023r
godz. 16:00
3 Rybnik Centrum

sala Wykładowo – Odczytowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ul. J. Szafranka 7 w Rybniku

16.05.2023r
godz. 16:00

4 Rybnik
Boguszowice
AULA w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza przy ul. Sztolniowej 29 B; 44-251 Rybnik 17.05.2023r
godz. 16:00
5 Jastrzębie - Zdrój Dubielec, Północna Sala nr 33 w Budynku Szkoleniowym przy KWK Borynia – Zofiówka; Ruch Zofiówka ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu - Zdroju 18.05.2023r
godz. 16:00

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i odczytanie porządku obrad,
2. Odczytanie listy pełnomocnictw,
3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej,
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 01.01. 2022r. - 31.12.2022r.– dyskusja uczestników zebrania i odpowiedzi na ewentualne pytania – następnie głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Rady.
5. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego składu Rady Nadzorczej z listy Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, Broniewski , 11 Listopada ( rezygnacja z mandatu przez dotychczas pełniącego funkcję ), na czas pozostały do końca kadencji Rady Nadzorczej – po wcześniejszej prezentacji kandydatów.
6. Omówienie wyników lustracji pełnej za lata 2019 – 2021, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie – Dyskusja i udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania dotyczące lustracji – głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku polustracyjnego.
7. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022r. oraz sprawozdania finansowego i informacji o wynikach finansowych za 2022r. - Dyskusja nad sprawozdaniami i bieżące odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
2) podziału wyniku finansowego ( zysku ), za rok 2022,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
– Prezesowi Zarządu za okres sprawozdawczy rok 2022,
– Członkowi Zarządu za okres sprawozdawczy rok 2022.
9. Podjęcie uchwał, których projekty zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8(3) ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych t.j. Dz.U z 2023 poz. 438
10. Odczytanie przez Komisję Skrutacyjną, danej części Walnego Zgromadzenia , protokołu z wynikami głosowań nad uchwałami oraz wyniku głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej,
11. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

Obrady każdej Części Walnego Zgromadzenia realizowane są zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, wobec czego porządek obrad nie podlega zmianie ( §19 ust 5 statutu)
I. Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 12 oraz Administracjach Osiedli od dnia 27 kwietnia 2023 r. wyłożone będą do wglądu materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - m.in. projekty uchwał, sprawozdania Spółdzielni – z którymi Członek może się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.
II. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu, Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu uczestniczą z biernym i czynnym prawem wyborczym w tej części Walnego Zgromadzenia, na terenie którego znajduje się ich lokal. Członkowie posiadający więcej niż jeden lokal – terytorialnie w ramach różnych jednostek administracyjnych – mają prawo do głosowania, bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
III. Na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzony będzie wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej z listy Jastrzębie Bogoczowiec, BGP, Broniewski , 11 Listopada, a to wobec złożenia rezygnacji z mandatu przez jednego z członków z tej listy. Zarząd informuje, że zgodnie z § 24 Statutu kandydatów na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać członkowie Spółdzielni. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię, nazwisko, PESEL i adres osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres kandydata na członka Rady Nadzorczej, a także pisemną zgodę, zgłaszanej osoby, na kandydowanie. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę wyłączenia wynikające z § 24 ust. 5 i 6 Statutu. WZÓR zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI. Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu zgłoszenie kandydata na członka Rady może nastąpić najpóźniej 3 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do trzydniowego terminu nie wlicza się dnia w którym rozpoczyna się Walne tj. 12.05.2023r. w związku z tym zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 08. 05. 2023r w godzinach pracy Spółdzielni.
IV. Członek Spółdzielni ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie i winno zawierać imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa , PESEL, adres, numer członkowski oraz imię nazwisko pełnomocnika i jego PESEL, datę części Walnego Zgromadzenia na którym Pełnomocnik ma reprezentować członka, czytelny podpis członka udzielającego pełnomocnictwa – § 8 ust. 1 pkt. 3 statutu. WZÓR Pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl w zakładce DRUKI.
V. Z przyczyn organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie na posiedzenie - informujemy Członków Spółdzielni jak i Pełnomocników , że wydawanie mandatów rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zebrania. Prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników działających w ich imieniu o zabranie na obrady dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd GSBM im. St. Staszica