Rozliczenie ciepła za 2014 i fundusz remontowy.

Po spływie wszystkich faktur za ogrzewanie budynków oraz za podgrzanie wody dokonano rozliczenia kosztów i przychodów za rok 2014.
Na wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach naszej spółdzielni zanotowano wynik dodatni na centralnym ogrzewaniu, natomiast wyniki za podgrzanie wody są zróżnicowane w zależności od wymiennikowni.

Pomimo faktu, że podwyżki cen za energię w ubiegłym roku wynosiły tylko kilka procent, a stawki za podgrzanie wody w spółdzielni nie uległy zmianie to na części wymiennikowni wynik ujemny jest znacznie gorszy niż w roku ubiegłym (szczególnie widoczne jest to na osiedlu Bogoczowiec). Wynika to paradoksalnie z faktu bardziej oszczędnego korzystanie z ciepłej wody w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013. Sytuacja bowiem jest taka, że koszty stałe, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża spółdzielnię są niezależne od wielkości zużycia ciepłej. Efekt tego jest taki, że im mniejsze jej zużycie przez mieszkańców to tym większa jest cena jednostkowa za podgrzanie metra sześciennego wody. 

Na części nieruchomości w miesiącu w którym rozliczamy ciepło (luty 2015) podwyższona została na jeden miesiąc wysokość odpisu na fundusz remontowy. Wyjaśniamy jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji. Otóż na zdecydowanej większości naszych nieruchomości koszty realizacji potrzeb remontowych przekraczają (często znacząco) wielkość przychodów na funduszu remontowym, a dodatkowo na części nieruchomości jest wynik ujemny po wykonaniu robót w latach ubiegłych. Trzeba także dodać, że wysokość odpisu na ten fundusz jest w naszej spółdzielni na wielu nieruchomościach  dużo niższa niż w innych spółdzielniach czy wspólnotach z naszego regionu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że każda, nawet niewielka podwyżka opłat jest dla wielu rodzin obciążeniem domowego budżetu. Dlatego staramy się w sposób bardzo wyważony dokonywać jakichkolwiek zmian wysokości opłat (w tym tych na remonty). Sytuacja jaką mamy do czynienia w tym roku czyli, dzięki wysokiej temperaturze zimą w roku ubiegłym, zwroty na cieple na wszystkich nieruchomościach powoduje, że można zwiększyć dochody funduszu remontowego bez jakiegokolwiek zwiększenia miesięcznej opłaty wnoszonej do spółdzielni w lutym. Co więcej pomimo jednomiesięcznego zwiększenia wysokości odpisu na fundusz remontowy na wszystkich nieruchomościach opłaty wnoszone w lutym będą niższe niż za miesiąc styczeń.
Mieszkańcy każdej nieruchomości, której dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie odpisu na fundusz remontowy zostali poinformowani na jaki konkretny cel przeznaczone będą uzyskane dodatkowo środki. Przykładowo celem tym będzie spłata wcześniej poniesionych kosztów (np. na docieplenie czy remont elewacji - nier. Karłowicza, Boczna, Chwałowicka), gromadzenie środków na kosztowne remonty planowane w najbliższych latach (elewacje - nier. Boczna, Wrębowa, osiedle Boguszowice; docieplenia - nier. Broniewski, Gliwicka; remont inst grzewczej - nier. Ż.Września; przebudowa wejść do budynków - os. Zofiówka). Dzięki tym dodatkowo uzyskanym środkom realizację tych kosztownych remontów będzie można wykonywać szybciej, a tam gdzie koszty i tak są lub będą wyższe od przychodów pozwolą one obniżyć ujemny wynik.

Zarząd GSBM

E-kartoteka

Informujemy użytkowników programu e-kartoteka, że od dnia 26 stycznia 2014r dostęp do programu będzie możliwy wyłącznie po akceptacji regulaminu świadczenia tych usług. Treść tego regulaminu będzie dostępna przy próbie logowania do programu e-kartoteka. Uchwalenie niniejszego regulaminu jest związane z szeroko pojętą polityką ochrony danych osobowych.
Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie korzystały z usług tego programu do pobrania loginu i hasła. Można je otrzymać w administracji osiedla. System ten działa przez całą dobę w związku z czym możliwy jest dostęp do swojej kartoteki mieszkaniowej bez dodatkowego kontaktu ze spółdzielnią.

Ogrzewanie os. Zofiówka

W grudniu ubiegłego roku w elektrociepłowni Zofiówka doszło do groźnego w skutkach pożaru, który miał i nadal ma wpływ na sposób ogrzewania między innymi naszych budynków na osiedlu Zofiówka. 9 stycznia b.r. otrzymaliśmy od PEC Jastrzębie pismo w powyższej sprawie, którego skan przekazujemy do Państwa wiadomości.

Ważne: wentylacja i gaz

     Jedną z najważniejszych zasad prawidłowej eksploatacji mieszkań jest zapewnienie prawidłowego działania wentylacji. Ma to kardynalne znaczenie nie tylko dla poprawy lub pogorszenia naszego codziennego życia ale przede wszystkim zapewnia ochronę przed poważnymi konsekwencjami jakie może mieć dla naszego zdrowia zatrucie tlenkiem węgla.. Komfort przebywania we własnym mieszkaniu jest bardzo ważny, ale o wiele bardziej przeraża wgląd w statystyki Państwowej Straży Pożarnej, gdzie podawane są informacje  o dziesiątkach ofiar śmiertelnych co roku, o ludziach którzy zatruli się we własnym mieszkaniu, we własnej łazience. Te statystyki powinny być przestrogą dla wszystkich. Niestety  nadal często, także w naszych budynkach, ma miejsce lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z wentylacją mieszkań, które może skończyć się tragedią. W okolicznych spółdzielniach w ubiegłych latach miały miejsce tragiczne przypadki zatruć z tym związanych, dlatego tym bardziej my jako zarządca i Państwo jako użytkownicy lokali musimy zrobić wszystko, aby u nas takie zdarzenia nie miały nigdy miejsca. Ta informacja ma także temu służyć.

Zacznijmy od tego czym charakteryzuje się tlenek węgla. Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku tym samym jest praktycznie niewyczuwalny dla człowieka,  przy dłuższym oddziaływaniu powoduje śmierć. Dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe powodując niedobór tlenu.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla to duszność, zawroty i ból głowy, nudności i wymioty, przyspieszone bicie serca i częstotliwość oddechu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast otworzyć okna, drzwi i przewietrzyć mieszkanie oraz zasięgnąć porady lekarza. W sytuacji gdy osoba poszkodowana straci przytomność należy jak najszybciej wynieść ją do przewietrzonego pomieszczenia pamiętając o swoim bezpieczeństwie i wezwać służby ratownicze. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha należy przystąpić jak najszybciej do udzielania pierwszej pomocy.

Co zrobić, abyśmy nigdy nie musieli korzystać z powyższych porad ? Poniżej w kilku punktach przedstawiamy podstawowe zasady jakie uchronią nas przed takimi przypadkami.

1. DOPŁYW POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ DO MIESZKANIA.

     Wentylacja polega na usuwaniu z mieszkania zanieczyszczonego powietrza, jednak aby to nastąpiło musimy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz. I tu pojawia się jeden z najczęstszych problemów występujących w ostatnich latach. Postęp technologiczny spowodował, że nowo produkowane okna i drzwi charakteryzowały się coraz mniejszymi stratami ciepła i jednocześnie były coraz bardziej szczelne. Takich właśnie produktów szukali nabywcy, więc firmy przez wiele lat prześcigały się w wymyślaniu coraz bardziej szczelnych technologii. Dopiero wzrastające lawinowo, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, przypadki zatruć spowodowały otrzeźwienie części producentów jak również ustawodawcy, który próbuje wymusić rozszczelnienie okien i drzwi. Ważne jest bowiem oszczędzanie energii cieplnej, ale dla życia człowieka potrzebne jest powietrze z tlenem, a nie z tlenkiem węgla.

Niestety w wielu przypadkach wymienione w ubiegłych latach okna nie spełniają tych warunków. Dlatego tak ważne jest, aby zamontować w nich nawiewniki. Bez zapewnienia bowiem możliwości dopływu odpowiedniej ilości powietrza do lokalu wentylacja nigdy nie będzie działać prawidłowo.

Niepokoić muszą, nawet teraz zdarzające się, przypadki wymiany okien bez zamontowanych nawiewników. Co więcej nawet przy dociepleniu budynków i wymianie okien przez spółdzielnię miały miejsce przypadki odmowy zamontowania nawiewnika przez mieszkańca. Podkreślamy, że to nie wymysł pracowników spółdzielni, ale to dla Państwa bezpieczeństwa montowane są nawiewniki. Działając w taki nieracjonalny sposób mieszkaniec naraża się na niebezpieczeństwo zatrucia, szczególnie w lokalu, gdzie zamontowane są w łazience podgrzewacze gazowe, junkersy.

Apelujemy więc, dbajcie o własne bezpieczeństwo.

Z kwestią dopływu powietrza do lokalu wiążą się także inne zalecenia dla mieszkańców, które należy bezwzględnie przestrzegać tj.:

 • nie zakrywać otworów nawiewnych w oknach
 • przy wymianie drzwi w łazience pamiętać o tym, że drzwi winny otwierać się na zewnątrz i muszą posiadać w dolnej części otwory wentylacyjne . Minimalna       powierzchnia tych otworów to 220 cm²
 • w sytuacji, gdy nie posiadamy nawiewników rozszczelnić okna
 • systematycznie, krótko, ale intensywnie wietrzyć mieszkanie
 • Komenda Główna Straży Pożarnej zaleca w trakcie korzystania z urządzeń gazowych uchylenie okna

2. ODPROWADZANIE ZANIECZYSZCZONEO POWIETRZA Z LOKALU.

     Równie ważne jak zapewnienie dopływu powietrza do mieszkania jest jego prawidłowe odprowadzanie. Do każdego lokalu doprowadzone są przewody kominowe, którymi poprzez kratki wentylacyjne wydostaje się zanieczyszczone powietrze na zewnątrz. Dwie ważne uwagi z tym związane to:

 • konieczność systematycznego czyszczenia kratki wentylacyjnej ponieważ osadzające się na niej kurz i tłuszcze zmniejszają powierzchnie wypływu powietrza
 • zaklejanie kratek wentylacyjnych  jest zabronione bo powoduje zaburzenia wymiany powietrza ( czego pośrednim skutkiem jest także nieprawidłowe spalanie gazu )

3. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH

     Każda ingerencja w istniejącą instalację gazową winna być zgłoszona do spółdzielni, która wyda Państwu pisemnie zalecenia jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu prac na instalacji gazowej. Pamiętajmy, że

 • tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia mogą dokonywać jakichkolwiek robót związanych z przeróbką instalacji czy też montażem nowego urządzenia gazowego
 • regularnie należy serwisować posiadane urządzenia gazowe zgodnie z instrukcją producenta ( co najmniej raz w roku ) ponieważ zanieczyszczone lub źle wyregulowane palniki mogą być przyczyna nieprawidłowego spalania gazu i pojawienia się tlenku węgla. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu takiego urządzenia bezwzględnie je wyłączyć oraz zlecić naprawę osobie posiadającej wymagane uprawnienia.
 • do całej długości instalacji gazowej musi być zachowany dostęp
 • przeróbki, szczególnie wewnątrz łazienki z urządzeniem gazowym muszą być uzgodnione ze spółdzielnią. Niedopuszczalne jest np. zmniejszanie jej kubatury przez stosowanie sufitów podwieszanych
 • kuchnia gazowa winna posiadać wyłącznik przeciwywypływowy
 • nie dogrzewać mieszkania kuchenką gazową, a w szczególności piekarnikiem gazowym

4. KĄPIEL W ŁAZIENCE Z PIECYKIEM GAZOWYM

     Głównym miejscem zatruć tlenkiem węgla jest łazienka. Szczególnie często zdarza się to przy zamkniętych drzwiach łazienki i jednoczesnym działaniu piecyka gazowego. Kąpiel będzie bardziej bezpieczna przy zachowaniu poniższych zasad:

 • przed kąpielą przewietrzyć mieszkanie, a w szczególności łazienkę
 • jak najkrócej przebywać w łazience z włączonym piecykiem gazowym

5. KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH I PRZEWODÓW KOMINOWYCH

     Artykuł 62 Prawa Budowlanego nakłada na zarządcę budynku między innymi obowiązek corocznej kontroli zarówno instalacji gazowej jak i drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich użytkowników mieszkań w budynku, ponieważ nieprawidłowości w jednym mieszkaniu mogą mieć katastrofalne skutki dla całego budynku. Dlatego prosimy o udostępnianie mieszkań w celu wykonania kontroli i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Wchodzenie do Państwa lokali jest pewną niedogodnością, jednak ma to na celu wyeliminowanie zagrożeń i jest naszym obowiązkiem.

6. O CZYM NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ

     Nieprawidłowo działająca wentylacja może być nie tylko przyczyna bezpośredniego zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, ale powodować może inne długotrwale występujące problemy zdrowotne np. nadmierna senność, częste bóle głowy itp. Jest także zazwyczaj przyczyną występowania w mieszkaniu zbyt wysokiej wilgotności co powoduje, że  temperatura odczuwalna jest niższa, zaparowują okna, na ścianach pojawiają się ślady zawilgocenia a nawet pleśni i zagrzybienia. To także sprzyja występowaniu wielu chorób.

 • do zaburzenia prawidłowo działającej wentylacji dochodzi także przez stosowanie wyciągów kuchennych czy wentylatorów w otworach wentylacyjnych
 • urządzenia gazowe należy kupować wyłącznie z wymaganymi atestami
 • minimalizować zagrożenia można także poprzez montaż atestowanych czujników tlenku węgla
 • w naszych budynkach bezwzględnie zabronione jest używanie i przechowywanie butli gazowych zarówno w mieszkaniu jak i w piwnicach

W przypadku gdy poczujesz gaz: 

 • zawiadom administrację lub osoby dyżurujące lub pogotowie gazowe 
 • zamknij zawór gazu do mieszkania
 • poinformuj sąsiadów 
 • nie włączaj urządzeń elektrycznych, światła, nie zapalaj zapalniczek i zapałek
 • otwórz okna i wyjdź na zewnątrz budynku


     Stosowanie się do powyższych zaleceń uchroni Państwa przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania mieszkań z instalacją gazową. Pamiętajmy, że tylko tyle szkodliwych spalin wypłynie z mieszkania ile powietrza napłynie z zewnątrz.

 

Strona 22 z 23